مقاله اثرات فصل و گنادوتروپين هاي PMSG و hCG بر عملکرد توليدمثلي ميش هاي آتاباي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: اثرات فصل و گنادوتروپين هاي PMSG و hCG بر عملکرد توليدمثلي ميش هاي آتاباي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله PMSG
مقاله HCG
مقاله فصل هاي بهار و پاييز
مقاله راندمان توليدمثلي
مقاله ميش آتاباي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي فيروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش اثرات گنادوترپين سرم ماديان آبستن و گنادوتروپين جفتي انسان بر عملکرد توليدمثلي ميش هاي نژاد آتاباي در فصل توليدمثلي و غيرتوليدمثلي بررسي و به اين منظور، ۲ آزمايش در اين دو فصل انجام شد. در هر آزمايش، تعداد ۳۰ راس ميش آتاباي با ميانگين وزن اوليه ۵/۱±۲۸ کيلوگرم و ميانگين سني ۴۵/۰±۵/۲ سال به طور تصادفي در ۳ گروه ۱۰ تايي مشابه تقسيم شدند. پس ازهم زمان سازي فحلي با استفاده از پروژسترون تزريقي، تيمارهاي زير مورد بررسي قرار گرفتند: گروه اول (شاهد)، ميش هايي که فقط سرم فيزيولوژي دريافت کردند، گروه دوم، ميش هايي که به ميزان ۱۰۰۰ واحد بين المللي هورمون گنادوتروپين سرم ماديان آبستن دريافت کردند و گروه سوم، ميش هايي که علاوه بر سرم ماديان آبستن به ميزان ۵۰۰ واحد بين المللي از گنادوتروپين جفتي انسان نيز دريافت کردند. درصد بروز فحلي در فصل توليدمثلي براي تمام گروه هاي آزمايشي يکسان بود (۰۵/P>۰) اما در فصل غيرتوليدمثلي، درصد بيشتري از ميش هاي گروه ۳ فحلي را نشان دادند  (05/P<۰). ميزان آبستني در فصل غيرتوليدمثلي براي گروه هاي ۱، ۲ و ۳ به ترتيب ۸۰، ۹۰ و ۱۰۰ درصد تعيين شد  (05/P<۰)  اما نرخ آبستني در فصل توليدمثلي در گروه هاي آزمايشي معني دار نبود. طول دوره آبستني و نيز طول دوره زايش در هر دو فصل براي گروه هاي دريافت کننده گنادوتروپين ها کمتر ازگروه شاهد بود (05/P<۰). در اين مطالعه نرخ تک قلوزايي در هر دو آزمايش، براي ميش هاي گروه سوم به طور معني داري (۰۵/۰P<) کمتر از دو گروه ديگر بود اما درصد چند قلوزايي در گروه سوم بيشتر از گروه هاي اول و دوم بود (۰۵/P<۰). درصد بره زايي در فصل توليدمثلي براي گروه هاي اول، دوم و سوم به ترتيب ۹۰، ۸۰ و ۱۴۰ درصد تعيين شد (05/P<۰) در حالي که در فصل غيرتوليدمثلي تفاوتي در خصوص درصد بره زايي در بين گروه هاي آزمايشي مشاهده نشد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه درصد فحلي، نرخ آبستني، طول دوره آبستني و درصد تک قلوزايي تحت تاثير فصل قرار ندارند اما طول دوره زايش براي فصول توليدمثلي و غيرتوليدمثلي به ترتيب ۶، ۲۲، ۵ و ۲۷ روز به دست آمد (۰۵/P<۰). همچنين، درصد چند قلوزايي و درصد بره زايي در فصل توليدمثلي بيشتر از فصل غيرتوليدمثلي بود (۰۵/P<۰).