مقاله اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهره وري کل عوامل توليد در کشور هاي در حال توسعه منتخب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه بازرگاني از صفحه ۲۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهره وري کل عوامل توليد در کشور هاي در حال توسعه منتخب
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات
مقاله بهره وري کل
مقاله کشور هاي در حال توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر عملکرد اقتصادي کشور ها از دهه ۱۹۹۰ مورد توجه قرار گرفته است. يکي از مهمترين متغير هاي مورد بحث، بهره وري کل عوامل توليد است. فاوا مي تواند از طريق مجراهاي زيرساخت، کاربري و سرريز بر بهره وري کل موثر باشد. در اين مقاله اثرات فاوا بر بهره وري کل با استفاده از شاخص هاي ساده و ترکيبي از ابعاد زيرساخت، کاربري و سرريز در ۳۴ کشور همگن با استفاده از روش داده هاي تلفيقي در دوره زماني ۱۹۹۵-۲۰۰۳ ارزيابي شده است.
نتايج نشان مي دهد سرمايه فاوا، سرمايه انساني، باز بودن اقتصاد و نرخ پس انداز تاثير مثبت و معنادار بر بهره وري کل دارند. متوسط کشش بهره وري نسبت به سرمايه انساني، نرخ پس انداز و باز بودن اقتصاد به ترتيب ۰٫۰۳، ۰٫۰۱ و ۰٫۰۳ است. يافته ها نشان مي دهد انباشت سرمايه فاوا باعث افزايش بهره وري کل مي شود؛ يک درصد افزايش سرمايه فاوا نسبت به کل سرمايه، بهره وري کل ۰٫۱۵ درصد افزايش مي دهد. فاوا از نظر زيرساخت، کاربري و سرريز داخلي بر بهره وري کل تاثير مثبت دارد. متوسط کشش بهره وري کل نسبت به زيرساخت و کاربري به ترتيب ۰٫۰۶۵ و ۰٫۰۲۵ بوده و معنادار است. درمجموع يک درصد بهبود زيرساخت و کاربري مي تواند بهره وري کل را بيش از ۰٫۰۹ درصد افزايش دهد.