مقاله اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهره وري کل عوامل توليد در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۸ در پژوهشنامه مديريت اجرايي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهره وري کل عوامل توليد در ايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات
مقاله بهره وري کل
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر عملکرد اقتصادي کشور ها از دهه ۱۹۹۰ مورد توجه قرار گرفته است. از مهم ترين متغير هاي مورد بحث، بهره وري کل عوامل توليد است. فاوا مي تواند از طريق مجراهاي زيرساخت، کاربري و سرريز بر بهره وري کل موثر باشد. در اين مقاله اثرات فاوا بر بهره وري کل در ايران با استفاده از روش تصحيح خطاي برداري در دوره زماني ۱۳۴۵-۱۳۸۴ ارزيابي شده است.
يافته ها نشان داد موجودي سرمايه سرانه فاوا و غيرفاوا تاثير مثبت بر بهره وري دارند. کشش بهره وري کل نسبت به موجودي سرمايه سرانه غيرفاوا و فاوا به ترتيب ۵۸/۰ و ۰۲/۰ است. متوسط کشش بهره وري کل نسبت به سرمايه گذاري سرانه غيرفاوا و فاوا بين ۰۷/۰ و ۰۲۵/۰ است.کشش سرمايه انساني مثبت و معنادار ولي نوساني است.کشش بهره وري کل نسبت به سطح عمومي قيمت ها (۰۷/۰-) و نسبت به سهم پس انداز از درآمد ملي ۰۸/۰ است. هم چنين رابطه عليت از سوي متغير هاي توضيحي بر بهره وري کل در بلندمدت و کوتاه مدت برقرار است.