سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر رحمانی – دفتر مهندسی انتقال شرکت توانیر

چکیده:

در این مقاله اثرات فنی و اقتصادی مقره ها در طراحی خطوط انتقال نیرو بررسی و تاثیر نوع آلودگی در افزایش سرمایه گذاری خ طوط انتقال نیرو اشاره می گردد و سپش روشهائی جهت کسب مقدار عایقی لازم و نتیجتاً تعیین تعداد مقره ها در مناطقی که دارای آلودگی نامشخص می باشند ارا ئه می گردد و در نهایت ضمن بررسی مختصری از وضعیت آلودگی کشور به دسته بندی آن با توجه به مناطق مختلف با شرایط متفاوت پرداخ ته می شود