سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر خانلری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت IT دانشگاه تهران

چکیده:

موضوع تعیین رابطه بین ساختار سازمانی و تکنولوژی سازمانی به مطالعات وودوارد، چارلز پرو و نظریه پردازان دیگری از نگرش اقتضایی بر میگردد. فن اوری اطلاعات نیز چون سایر تکنولوژی ها بر عوامل مختلف سازمانی و از جمله ساختار سازمانی موثر است و بنابراین می بایست ساختارهای سازمانی، متناسب با آن تغییر کرده و تطابق یابد. تاثیر فناوری اطلاعات بر روی سازمانها، افراد و ساختار سازمانی را می توان به دو بخش تقسیم کرد. دوره اول مربوط به زمانی می شود که فناوری اطلاعات از طریق TPS، ها در سازمان عمل می کرد. در این دوره کارها، به همان شکل سنتی انجام می شد و تنها اجرای آن با کمک فناوری اطلاعات با سرعت و دقت بیشتری صورت می گرفت. سپس فناوری اطلاعات به مدیریت میانی راه یافت. در این دوره کار تصمیم گیری با کمک ابزارهایی مثل DSS,MIS، تسهیل شد و مدیران عالی با استفاده از اطلاعات و گزارشاتی که از طریق این سیستم های اطلاعاتی دریافت می کردند. نیاز کمتری به مدیران میانی پیدا کردند لذا ساختار سازمانها تخت تر شد، بعد از گذر از این دوره فناوری اطلاعات به بالای سازمان راه یافت و روی تصمیمات استراتژیک سازمانها اثر گذاشت، از این دوره به بعد تفکر استراتژیک مبتنی بر فناوری اطلاعات و مباحثی چون e-Strategy مطرح شد که همچنان از کلیدی ترین مفاهیم و کاربردهای فناوری اطلاعات می باشد وجه مشترک بین این دو رویکرد تاثیراتی است که بر روی افراد سازمانی، ساختارو بخش های مختلف سازمان می گذارند که در این مقاله تاثیر این دو رویکرد به فناوری اطلاعات از لحاظ مؤلفه های ساختار سازمانی یعنی پیچیدگی ، تمرکز و رسمیت مورد توجه قرار می گیرد.