سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی معصومی – سرباز سازندگی ایستگاه‌تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیشابور
محمد کافی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

جوانه زنی و استقرار گیاهچه نخود به عنوان یکی از محصولات زراعی مناطق خشک و نیمه‌خشکبرای تعیین تراکم نهایی بوته در واحد سطح دارای اهمیت ویژه ای است.هدف از این تحقیق، مطالعه اثر پنج سطح تنش خشکی(صفر، ۰/۴- ، ۰/۸-، ۱/۲- ، ۱/۶- مگا پاسکال) بر جوانه زنی ۱۲ ژنوتیپ نخود (MCC75 ، MCC101 ، MCC174، MCC276، MCC477 ، MCC327 ، MCC291، MCC476 ، جم ، کرج۳۱-۶۰-۱۲، ILC482 ، ILC3279 ) با استفاده از پلی اتیلن گلایکولبود. آزمایش به صورتفاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در شرایط کنترل شده آزمایشگاه انجام شد. در تمام سطوح خشکی پارامترهای رشد از جمله سرعت و درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و نسبت آنها کاهش یافت و روند نزولی در آنها مشاهده شد. پتانسیل ۰/۴- و ۰/۸- مگاپاسکال بهترین محدوده برای تعیین میزان تحمل ژنوتیپ های نخود به تنش خشکی بود. اکثر ژنوتیپ ها در تنش های شدید خشکی قادر به تولید ریشه چه و ساقه چه نبودند. ژنوتیپ های جم، کرج۳۱-۶۰-۱۲، ILC482 و MCC101 در کل به شرایط خشکی پاسخ مطلوبتری دادند.