مقاله اثرات قلبي – عروقي نوسكاپين، آلكالوئيد ضد سرفه ترياك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۴۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: اثرات قلبي – عروقي نوسكاپين، آلكالوئيد ضد سرفه ترياك
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوسکاپين
مقاله فشار خون
مقاله آئورت موش صحرايي
مقاله دهليز خوکچه هندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: چاليان مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: موركي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رايگان سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: قانع مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: معظم اشرف السادات
جناب آقای / سرکار خانم: محموديان مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نوسكاپين، يك آلكالوئيد فتاليد ايزوكينوليني با اثرات شناخته شده ضد سرفه مي باشد. در سال هاي اخير بعضي اثرات فارماكولوژيكي ديگر به همراه كاربردهاي بالقوه جديد باليني براي اين دارو پيشنهاد شده است. از آنجا كه هيچ اطلاعاتي درباره اثرات قلبي – عروقي نوسكاپين در دست نيست، مطالعه حاضر به منظور بررسي اثرات قلبي – عروقي اين دارو انجام گرفت.
روش كار: در يك مطالعه تجربي (Experimental)، تاثير غلظت هاي بالارونده نوسكاپين بر تونوس عروقي در آئورت مجزاي موش سفيد صحرايي سالم و بر قدرت انقباض و تعداد ضربان قلب در دهليز مجزاي خوكچه هندي سالم در حمام بافت(Organ bath technique)  مورد بررسي قرار گرفت. همچنين، در يك مطالعه مداخله اي (Interventional)، فشار خون سيستوليك موش هاي سفيد صحرايي سالم پس از تزريق داخل صفاقي دوزهاي مختلف نوسكاپين (۰٫۵، ۱، ۲ و ۳ ميلي گرم بر كيلوگرم) با استفاده از كاف دمي  (Tail-cuff method)اندازه گيري شد. علاوه بر اين، در يك كارآزمايي باليني تصادفي شده، متقاطع، دو سو كور و كنترل شده با پلاسبو اثر دوزهاي مرسوم ضد سرفه نوسكاپين (۱۵ ميلي گرم خوراكي، سه بار در روز) بر فشار خون و تعداد نبض ۲۴ داوطلب سالم مورد ارزيابي قرار گرفت. براي مقايسه ميانگين ها از آزمو ن هاي آماري Student’s t-test و ANOVA استفاده گرديد.
يافته ها: ۱) غلظت هاي بالاي نوسكاپين، حلقه هاي داراي آندوتليوم آئورت را متسع كرد. پاسخ متسع كنندگي آئورت به نوسكاپين در حضور يك مهار كننده آنزيم سيكلواكسيژناز (ايندومتاسين ۵-۱۰ مولار) و يا يك مهار كننده آنزيم نيتريك اكسيد سنتاز ۲×۱۰ مولار) به طور معني داري كاهش يافت. ۲) قدرت انقباض دهليز با غلظت هاي بالارونده نوسكاپين (به خصوص در غلظت هاي بالاتر) افزايش يافت، درحالي كه تعداد ضربان خودبخودي با همين غلظت ها كاهش يافت. ۳) فشار خون سيستوليك موش هاي سفيد صحرايي سالم به دنبال تزريق داخل صفاقي دوزهاي مختلف نوسكاپين تغييري نكرد. ۴) دوز ضد سرفه نوسكاپين بر روي فشار خون و تعداد نبض داوطلبين سالم در وضعيت نشسته و خوابيده تاثيري نداشت.
نتيجه گيري: غلظت هاي بالاي نوسكاپين باعث وازوديلاتاسيون مستقيم آئورت مجزاي موش صحرايي شد. حداقل بخشي از اين اتساع وابسته به مسير نيتريك اكسايد و نيز مسير سيكلواكسيژناز بود. همچنين، غلظت هاي بالاي نوسكاپين اثرات اينوتروپيك مثبت و كرونوتروپيك منفي در دهليز مجزاي خوكچه هندي ايجاد كرد. علاوه بر اين، نوسكاپين بر فشار خون حيوانات يا داوطلبين سالم تاثيري نداشت، اگرچه مطالعه اثر دارو بر فشار خون در شرايط پاتولوژيك مانند پرفشاري خون در مطالعات آتي ضروري به نظر مي رسد.