مقاله اثرات لجن فاضلاب بر زيست پالايي خاکهاي آلوده به نفت خام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۳۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: اثرات لجن فاضلاب بر زيست پالايي خاکهاي آلوده به نفت خام
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيست پالايي
مقاله باکتري هاي هتروتروفيک
مقاله کروماتوگرافي گازي
مقاله نرمال آلکان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي حسيني سارا
جناب آقای / سرکار خانم: چرم مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كامران فر ايمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طول جنگ بيش از ۶ تا ۸ ميليون بشکه نفت خام در خليج فارس ريخته شد و مقادير عظيمي از اين آلودگي ها به خاک خوزستان منتقل گرديد. وجود اين خاکهاي آلوده يک خطر جدي براي محيط زيست به شمار رفته و اصلاح آنها امري ضروري است. براي دستيابي به اين مهم روش زيست پالايي شامل کنترل، کاهش و حذف آلودگي از محيط زيست با استفاده از افزايش فعاليتهاي بيولوژيکي محيط، مورد مطالعه قرار گرفت. در اين بررسي نفت خام با غلظت ۱۰۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم بر سطح خاک اسپري شد و سپس لجن فاضلاب به عنوان تيمار غذايي در ۳ سطح ۰، ۵۰ و ۱۰۰ تن در هکتار يا به ترتيب ۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ گرم در ۵ کيلوگرم خاک اضافه شد. نمونه برداري از ظروف پس از مدت زمان ۵ و ۱۰ هفته ماندگاري در شرايط رطوبتي و هوادهي مناسب انجام شد. شمارش باکتري هاي هتروتروفيک تجزيه کننده هيدروکربن با استفاده از روش MPN، درصد کاهش نفت از طريق استخراج به وسيله دستگاه سوکسيله و اندازه گيري به وسيله گروماتوگرافي گازي انجام شد. نتايج نشان داد که جمعيت باکتري هاي هتروترفيک تجزيه کننده در نمونه شاهد از مقدار ۶×۱۰۳ کلوني در واحد بر گرم خاک به حدود ۲×۱۰۱۰ رسيد و نسبت C/N در خاک از ۶ به کمتر از ۳ کاهش يافت. تيمارهاي اعمال شده منجر به تجزيه ۴۵ تا ۶۰ درصد آلودگي نفتي خاک شدند و نتايج کروماتوگرافي گازي نيز کاهش در کليه مقادير نرمال آلکان ها و ايزوپرنوئيدها مانند فيتان و پريستان را نشان داد. همچنين نتايج حاکي از آن بود که اعمال تيمار لجن فاضلاب با غلظت ۵۰ تن در هکتار (۱۰۰ گرم لجن فاضلاب در ۵ کيلوگرم خاک) به خاکهاي آلوده به نفت به مدت زمان ۵ هفته، يک تيمار بهينه براي خاکهاي آلوده به نفت منطقه محسوب مي شود.