مقاله اثرات ماهيان کاراس و سوف بر بازماندگي و برخي شاخص هاي رشد ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۶۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: اثرات ماهيان کاراس و سوف بر بازماندگي و برخي شاخص هاي رشد ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاراس
مقاله سوف
مقاله کپور معمولي
مقاله بقا
مقاله شاخص هاي رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيخي يعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: كردجزي معظمه
جناب آقای / سرکار خانم: عقيلي سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش اثرات ماهيان سوف و کاراس روي بقا و برخي شاخص هاي رشد (ميانگين وزن انفرادي، فاکتور وضعيت، نرخ رشد ويژه و بيوماس نهايي) ماهي کپور معمولي Cyprinus carpio در کشت چند گونه اي کپورماهيان (۳۰۰ قطعه کپور با وزن ۴۴٫۱۵ گرم)، طي يک دوره پرورش ۸ ماهه در منطقه ديکجه شهرستان گنبد مورد مطالعه قرار گرفت. به اين منظور ۸ استخر ۳ هکتاري انتخاب، و در ۴ تيمار (الف- پاک سازي کاراس و بدون رهاسازي سوف، ب- پاک سازي کاراس و رهاسازي سوف (۲۰۰ قطعه ۲ گرمي)، ج- بدون پاک سازي کاراس و بدون رهاسازي سوف، د- بدون پاک سازي کاراس و با رهاسازي سوف) تقسيم بندي شد. مراحل آماده سازي استخر (تخليه آب، خشک کردن، آهک پاشي و کوددهي پايه) در کليه تيمارها انجام پذيرفت و در استخرهاي تيمارهاي الف و ب، جهت اطمينان از پاک سازي ماهيان کاراس دوره قبل، سم پاشي (آندوسولفان با دوز۰٫۱ ppm ) صورت گرفت و در ورودي آنها توري نصب گرديد. فاکتورهاي فيزيکوشيميايي آب ۲ بار در ماه اندازه گيري، و نمونه برداري از غذاي زنده استخرها و همچنين نمونه برداري از ماهي به منظور بيومتري و تعيين شاخص هاي رشد يک بار در ماه انجام شد. در پايان دوره پرورش ميانگين وزن انفرادي، نرخ رشد ويژه و بيوماس نهايي کپور معمولي در تيمار ب نسبت به ساير گروه ها بيشتر بود و از نظر آماري اختلاف معني داري (P<0.01) با يکديگر داشتند. اما در خصوص فاکتور وضعيت و درصد بازماندگي اختلاف معني داري وجود نداشت. با توجه به موارد ذکر شده جهت افزايش راندمان توليد ماهي کپور معمولي پاک سازي کاراس و رهاسازي سوف پيشنهاد مي گردد.