مقاله اثرات مايع درماني برشيوع تهوع و استفراغ پس از عمل شيرودکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در طب جنوب از صفحه ۵۲ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: اثرات مايع درماني برشيوع تهوع و استفراغ پس از عمل شيرودکار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مايع درماني
مقاله جراحي شيرودکار
مقاله تهوع و استفراغ پس از عمل
مقاله بيهوشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي اناركي عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: تهوع و استفراغ پس از عمل يکي ازعوارض شايع پس از اعمال جراحي و بيهوشي است که مي تواند باعث افزايش هزينه هاي درماني ناشي از هزينه هاي پرسنلي، تجهيزات، دارو و بستري هاي ناخواسته گرددو هنوز يکي از مشکلات اساسي پس از عمل مي باشد. هدف اين مطالعه بررسي اثرات مايع درماني اضافي بر تهوع و استفراغ پس از عمل مي باشد.
مواد و روش‌ها: در يک مطالعه، کارآزمايي باليني دو سوکور تصادفي، ۱۲۰ بيمار کانديد عمل جراحي شيرودکار به طور تصادفي در دو گروه کنترل (فقط دريافت مايعات ضروري) و گروه مداخله (دريافت مايعات ضروري به علاوه ۱۰ ميلي ليتر به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن سرم رينگر) تقسيم گرديدند. سپس ميزان شيوع تهوع و استفراغ در اتاق ريکاوري و بخش مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفت.
يافته‌ها: دو گروه از نظر شرايط جمعيت شناختي، نوع عمل جراحي و علايم هموديناميک شرايط يکساني داشتند. ۲۲ بيمار ازگروه شاهد (۳۶ درصد) و ۱۰ بيمار از گروه مداخله (۱۶ درصد) در اتاق ريکاوري و يا بخش دچار تهوع و يا استفراغ پس از عمل شدند (P<0.001).
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان مي دهد مايع درماني متوسط باعث کاهش شيوع تهوع و استفراغ پس از عمل شيرودکار گرديده و تجويز مايعات وريدي يک روش ساده، موثر، مطمئن و قابل تحمل براي جلوگيري از تهوع و استفراغ پس از عمل مي باشد.