سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمدرضا محمدزاده – عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

با توجه به روند رو به افزایش استفاده از آب و خا ک شور در تولید محصولات زراعی و متعاقب آن مشکلات ناشی از شوری آب و خا ک، استفاده از کود در این شرایط اهمیت زیادی دارد . اغلب این خاک ها حاصلخیزی کمی دارند و اثرهای زیانبار زیادی املاح محلول خا ک را می توان با فراهم نمودن مواد غذایی ضروری و کمک گیاه به تحملتنش های محیطی تا حدودی تعدیل نمود . از اینرو به منظور بررسی اثر مصرف عناصر پرنیاز در شرایط شور بر رشد و عمل کرد گندم آزمایشی د ر قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با هشت تیمار در سه تکرار در دو مزرعه با شوری های متفاوت آب آبیاری E4 » و EC=6-8 دسی زیمنس بر متر ) بر روی خاک هایی با بافت سیلت لوم واقع در واحد فیزیوگرافی دشت سیلابی نیشابور در طی دو سال زراعی اجرا گردید . رقم گندم مورد استفاده مهدوی بود . در هر محل آزمایش ٣ سطح کود فسفره از منبع سوپرفسفات برابر با مقدار توصیه شده بر مبنای آزمونخاک، ٣٠ درصد بیشتر و کمتر از مقدار توصیه شده ، ٤ سطح کود نیتروژن از منبع اوره برابر با مقدار توصیه شده بر مبنای آزمون خا ک، ۳۰ درصد کمتر و بیشتر از مقدار توصیه شده و ٦٠ درصد کمتر از مقدار توصیه شده و ٣ سطح کود پتاسه برابر با مقدار توصیه شده بر مبنای آزمون خاک، ٣٠ درصد کمتر و بیشتر از مقدار توصیه شده در کرت هایی به مساحت ٢ مترمربع مورد استفاده قرار گرفت . پس از برداشت عملکرد دانه و کاه و وزن هزاردانه اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که در شوری متوسط خا ک اثر کاربرد کودهای پرنیاز بر عملکرد دانه، کاه و وزن هزاردانه گندم معنی دار نبود و اثر متقابل شوری و عناصر غذایی مشاهده نشد.