مقاله اثرات محافظتي ديکلوفناک سديم و بتامتازون در اپيتليوم قرنيه چشم خرگوش هاي آلوده به خردل در مرحله حاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۲۹ تا ۲۳۵ منتشر شده است.
نام: اثرات محافظتي ديکلوفناک سديم و بتامتازون در اپيتليوم قرنيه چشم خرگوش هاي آلوده به خردل در مرحله حاد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاز خردل
مقاله محافظت
مقاله بتامتازون
مقاله ديکلوفناک سديم
مقاله نقص اپيتليوم قرنيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاكا غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نادري مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: جديدي خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: صدرايي سيدهمايون
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: پورحيدري غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: چشم از حساس ترين اعضا در مواجهه با گاز خردل (Sulfur Mustard or Hun Distilled) است. تاثير درماني عوامل ضد التهابي بر کاهش ضايعات اپيتليال قرنيه ناشي از خردل در مطالعات مختلفي نشان داده شده است. مطالعه حاضر به بررسي اثرات محافظتي استفاده از قطره هاي بتامتازون، ديکلوفناک سديم و بتامتازون-ديکلوفناک سديم در اپيتليوم قرنيه چشم خرگوش هاي آلوده به خردل پرداخته است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، از ۳۶ سر خرگوش استفاده شد که به طور تصادفي در ۶ گروه مساوي قرار گرفتند. گروه ها شامل سه گروه شاهد، حلال، خردل و سه گروه محافظتي بودند که قبل از مواجهه با خردل قطره هاي بتامتازون، ديکلوفناک سديم و بتامتازون ديکلوفناک سديم را دريافت کرده بودند. حيوانات به مدت دو هفته نگه داري شده و گروه هاي محافظت هر هشت ساعت يک بار قطره ها را دريافت نمودند. معاينه پس از شروع آزمايش در روزهاي اول، دوم، پنجم، هفتم و چهاردهم توسط متخصصين چشم به وسيله اسليت لمپ تحت بيهوشي انجام شد. در پايان روز چهاردهم، نمونه هاي بافتي از قرنيه برداشته شد و جهت بررسي فراساختار اپيتليوم قرنيه آماده شد. در تجزيه و تحليل داده ها از آزمون آناليز واريانس يک طرفه توسط نرم افزار SPSS 13 استفاده گرديد.
يافته ها: از ديدگاه باليني، نقص اپيتليوم قرنيه در پايان روز چهاردهم در گروه محافظتي ديکلوفناک سديم (۱٫۳۲±۴٫۲) در مقايسه با گروه خردل (۸٫۴۲±۶۸٫۷) کاهش معناداري داشت (P=0.034)؛ گروه بتامتازون-ديکلوفناک سديم (۱٫۱۷±۴٫۲) در مقايسه با گروه خردل نيز کاهش معناداري داشت (P=0.031). اين آسيب در گروه محافظتي بتامتازون مشاهده نگرديد. فراساختار سطح اپيتليوم قرنيه و ميکروويلي هاي سطح سلول هاي آن در گروه محافظت با بتامتازون تقريبا مشابه گروه شاهد بود.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد که بتامتازون توانسته است از آسيب اپيتليوم قرنيه در چشم خرگوش هاي آلوده به خردل جلوگيري نمايد.