مقاله اثرات محافظتي مصرف برگ گياه بادرنجبويه بر اختلالات يادگيري ناشي از تجويز استات سرب در دوران قبل و بعد از تولد در رت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۹۷ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: اثرات محافظتي مصرف برگ گياه بادرنجبويه بر اختلالات يادگيري ناشي از تجويز استات سرب در دوران قبل و بعد از تولد در رت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي اكسيدان
مقاله استات سرب
مقاله يادگيري
مقاله بادرنجبويه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غيور نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام رسولي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: افشاريان مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: طهراني پور مريم
جناب آقای / سرکار خانم: غيور محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استرس اكسيداتيو يكي از مكانيسم هاي ملكولي احتمالي در نوروتوكسيسيته سرب است. از طرف ديگر گياه بادرنجبويه يا مليس كه به صورت گسترده در طب سنتي مورد استفاده قرار مي گيرد داراي فعاليت آنتي اكسيداني بالا است. در اين تحقيق اثرات محافظت کنندگي مليس بر اثرات ناشي از سميت سرب بر قابليت يادگيري مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در اين تحقيق تجربي – آزمايشگاهي ۴۰ رت ماده باكره از نژاد ويستار پس از آميزش به گروه هاي كنترل، كنترل مثبت (سرب و ويتامينC)، کنترل منفي (سرب ۲/۰ درصد در آب آشاميدني) و گروه هاي آزمايشي شامل سه گروه سرب و مليس تقسيم شدند. مليس در سه دوز ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن و به صورت خوراكي تجويز شد. تيمار از هفتمين روز بارداري رت ها شروع و طي دوران حاملگي و شيردهي ادامه يافت.
زاده هاي گروه هاي مختلف در سن سه ماهگي از نظر قابليت يادگيري و حافظه توسط ماز آبي موريس مورد ارزيابي قرار گرفته و با يکديگر مقايسه شدند.
يافته ها: قرارگيري در معرض سرب طي دوران جنيني و پس از آن موجب بروز اختلالات يادگيري مي شود. در حالي كه تجويز هم زمان مليس و سرب و هم چنين ويتامين C و سرب تا حد زيادي اثرات زيانبار سرب بر يادگيري را جبران مي كند.
نتيجه گيري: از آنجا كه بين گروه كنترل و گروه هاي مليس و سرب و ويتامين C و سرب تفاوت معني داري مشاهده نشد مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه مليس داراي اثرات آنتي اكسيداني معادل با ويتامين C مي باشد. بنابراين مليس مشابه با ويتامين C مي تواند اثرات نوروتوكسيسيته سرب را تعديل كند.