مقاله اثرات محلول پاشي متانول بر محتواي آب نسبي، محتواي کلروفيل و فلورسانس کلروفيل برگ چغندرقند در شرايط تنش کمبود آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۱۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: اثرات محلول پاشي متانول بر محتواي آب نسبي، محتواي کلروفيل و فلورسانس کلروفيل برگ چغندرقند در شرايط تنش کمبود آب
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محلول پاشي متانول
مقاله تنش خشکي
مقاله فلورسانس کلروفيل
مقاله محتواي کلروفيل
مقاله محتواي آب نسبي
مقاله چغندر قند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادعلي ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: پاك نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي فواد
جناب آقای / سرکار خانم: وزان سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: سوقاني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: پازوكي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر محلول پاشي متانول بر محتواي آب نسبي، محتواي کلروفيل و فلورسانس کلروفيل برگ چغندر قند در شرايط تنش کمبود آب آزمايشي بصورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در ۳ تكرار در ارديبهشت سال ۱۳۸۷ در مزرعه پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج واقع در ماهدشت كرج به اجرا در آمد. عامل محلول پاشي متانول با ۶ سطح، شاهد (بدون محلول پاشي) و ۷ و ۱۴ و ۲۱ و ۲۸ و ۳۵ درصد حجمي متانول بود كه به هر كدام از سطوح ۲ گرم در ليتر گليسين اضافه شد. زمان محلول پاشي ساعت ۱۷ بعد از ظهر و از ۱۶ برگه شدن گياه محلول پاشي ها انجام شد. عامل آبياري نيز با دو سطح عادي (آبياري پس از ۴۰ درصد تخليه رطوبتي قابل دسترس) و تنش خشكي (آبياري پس از۷۰ درصد تخليه رطوبتي قابل دسترس) اعمال شدند. محلول پاشي ۳ بار طي فصل رشد گياه و با فواصل ۱۴ روزه روي گياه انجام شد. نتايج نشان داد بين سطوح مختلف متانول اختلاف معني داري در مولفه هاي فلورسانس اوليه (F0) و فلورسانس متغير  (FV)و فلورسانس حداکثر (FM) وجود نداشت ولي در مولفه عملکرد کوانتومي فتوشيميايي (FV/FM) اختلاف معني داري در سطح ۵ درصد وجود داشت. تفاوت بين سطوح متانول قبل از محلول پاشي سوم از نظر تاثير برمحتواي کلروفيل معني دار نبود در حالي که بعد از محلول پاشي سوم بين آنها اختلاف معني داري در سطح ۵ درصد مشاهده شد. نتايج نشان داد که تنش خشکي باعث کاهش معني داري در فلورسانس حداکثر (FM) و فلورسانس متغير (FV) و همچنين عملکرد کوانتومي فتو شيميايي (FV/FM) در سطح ۵ درصد مي گردد. در حاليکه در مولفه فلورسانس اوليه (F0) اختلافي ديده نشد. تحت شرايط تنش خشکي افزايش معني داري در سطح ۵ درصد در محتواي کلروفيل حاصل شد، و بين عملکرد شکر سفيد و عملکرد کوانتومي فتوشيميايي بيشترين همبستگي مشاهده شد (R2=0.45**). بين سطوح متانول و سطوح آبياري نيز در محتواي آب نسبي اختلاف معني داري در سطح ۱ درصد مشاهده شد. در اين آزمايش در هيچ کدام از صفات اثرات متقابل معني دار نبود. با توجه به افزايش سطوح متانول در مولفه عملکرد کوانتومي فتوشيميايي (FV/FM) مي توان گفت احتمالا متانول باعث کاهش بازدارندگي نوري در گياهان تيمار شده با متانول دارد. تنش خشکي نيز با آسيب به دستگاه فتوسنتزي بر ظرفيت پذيرش الکترون اثر منفي داشت.