مقاله اثرات مخلوط گياهان دارويي پنيرک، خارشتر و نعناع بر عملکرد، کيفيت لاشه و متابوليت هاي خون در جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم دامي از صفحه ۵۱ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: اثرات مخلوط گياهان دارويي پنيرک، خارشتر و نعناع بر عملکرد، کيفيت لاشه و متابوليت هاي خون در جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوجه گوشتي
مقاله گياهان دارويي
مقاله سطح ايمني
مقاله کيفيت لاشه
مقاله متابوليت هاي خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت علي
جناب آقای / سرکار خانم: اقدم شهريار حبيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش در جهت بررسي اثرات مخلوط گياهان دارويي پنيرک(Malva silvestris) ، خارشترAlhaji maurorum) ) و نعناع (Mentha spicata) بر عملکرد، کيفيت لاشه و متابوليت هاي خون در جوجه هاي گوشتي انجام گرفت. آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي با تعداد ۳۸۴ قطعه جوجه گوشتي، در ۴ تيمار شامل ۱) شاهد، ۲) حاوي ۲ درصد مخلوط گياهان دارويي (پنيرک ۵۰%، خارشتر ۲۵% و نعناع ۲۵%)، ۳) حاوي ۲ درصد مخلوط گياهان دارويي (پنيرک ۲۵%، خارشتر ۵۰% و نعناع ۲۵%) و ۴) حاوي ۲ درصد مخلوط گياهان دارويي (پنيرک ۲۵%، خارشتر ۲۵% و نعناع ۵۰%) با ۴ تکرار در هر تيمار و نيز ۲۴ قطعه جوجه در هر تکرار به مدت ۶ هفته انجام يافت. در پايان دوره آزمايش، نتايج حاصله نشان دادند که استفاده از مخلوط گياهان دارويي تاثير معني داري بر عملکرد و سطح ايمني بدن نداشته، ولي داراي اثرات معني داري بر درصد لاشه و گلوکز خون جوجه ها مي باشد (P<0.05) بر اين اساس، بيشترين درصد لاشه (۷۰٫۱۹) در گروه آزمايشي ۳ و کمترين آن (۶۶٫۷۷) در تيمار شاهد مشاهده شد. با استفاده از مخلوط گياهان دارويي، ميزان گلوکز سرم خون کاهش يافت و حداقل آن (۱۴۷ ميلي گرم بر دسي ليتر) در گروه آزمايشي ۲ بدست آمد، در حالي که حداکثر ميزان گلوکز (۱۸۳ ميلي گرم بر دسي ليتر) در تيمار شاهد مشاهده شد. مخلوط گياهان دارويي تاثير معني داري روي درصد هتروفيل، لنفوسيت و نسبت هتروفيل به لنفوسيت نداشت. بنابراين، استفاده از ۲ درصد مخلوط سه گياه دارويي مطابق گروه آزمايشي ۳ (پنيرک ۲۵%، خارشتر ۵۰% و نعناع ۲۵%) در جيره هاي غذايي، موجب بهبود درصد لاشه مي گردد.