مقاله اثرات مديريت قرق و چرا بر ميزان ترسيب کربن گونه درمنه دشتي (مطالعه موردي: مراتع استپي رودشور ساوه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهي از صفحه ۸۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: اثرات مديريت قرق و چرا بر ميزان ترسيب کربن گونه درمنه دشتي (مطالعه موردي: مراتع استپي رودشور ساوه)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير اقليم
مقاله ترسيب کربن
مقاله توسعه پايدار
مقاله درمنه دشتي
مقاله رودشور ساوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي سيده خديجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تغيير اقليم به عنوان يکي از شش موضوع عمده زيست محيطي ازمهمترين چالش در توسعه پايدار و فقرزدايي مطرح بوده که به باور اکثر محققان ناشي از افزايش غلظت گازهاي گلخانه اي در ۱۰۰ سال گذشته مي باشد. در اين بين کربن عمده ترين جز اين گازها محسوب مي گردد. ترسيب کربن طي فرآيند فتوسنتز به وسيله بيوماس گياهي به عنوان ارزانترين و ساده ترين راهکار ممکن جهت کاهش سطح اين گاز اتمسفري مي باشد. درمنه دشتي(Besser Artemisia sieberi)  به عنوان اصلي ترين عنصر جوامع گياهي کشور شناخته شده و بدين لحاظ مي بايست از نقطه نظر قدرت ترسيب کربن شناخته شود. با عنايت به اين موضوع، پس از تعيين منطقه معرف در دو سايت قرق بلند مدت و مرتع تحت چرا به منظور همگني در برآورد جوامع تحت بررسي تعداد ۲۵ پايه يه صورت تصادفي از گونه مدنظر انتخاب و اندام هاي هوايي (شامل برگ، سرشاخه و ساقه) و اندام زيرزميني (ريشه) ولاشبرگ موجود در پاي گياه پس از قطع وتوزين و جمع آوري به آزمايشگاه منتقل گرديد. ضريب تبديل ترسيب کربن هر اندام گياهي به صورت جداگانه از روش احتراق تعيين شد. نتايج نشان داد ميزان ترسيب کربن گونه درمنه دشتي در منطقه چرا شده در مقايسه با منطقه قرق تفاوت معني داري داشته است. همچنين ترسيب کربن در بين اندام هاي هوايي (برگ و سرشاخه و ساقه)، اندام زير زميني (ريشه) و لاشبرگ در دو منطقه با يکديگر متفاوت بوده است.