سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی رزاق منش –
سیامک پناهزاده –

چکیده:

بررسی فرایند شوری و سدیمی ش دن خاک نیازمند درک مفهوم کنترل آب و نمک در ناحیه ریشه می باشد . هدف اصلی از فرایند شبیه سازی شوری و قلیائیت خاک، بررسی حرکت رطوبت در خاک، واکنشهای شیمیایی و همچنین انتقال نمک در پروفیل خاک می باشد . با توجه به شرایط خاص این طرح، از مدلLEACHMبمنظور شبیه سازی شوری فصلی و شرایط سدیمی شدن استفاده شد. این مدل به حل معادلات حرکت آب و املاح در خاک در حالت یک بعدی می پردازد. منطقه مورد مطالعه، دشت تبریز واق ع در حوزه آبریز رودخانه آجی چای می باشد . در این منطقه آبهای سطحی به همراه آبهای زیرزمینی بمنظور آبیاری مزارع بکار می روند . با توجه به کیفیت آبهای سطحی منطقه و همچنین بافت خاک دشت تبریز این تحقیق بمنظور دستیابی به اهدافی همانند : ارزیابی فرایندهای شوری و سدیمی شدن خاک در ناحیه ریشه در اراضی آبیاری شده، تحت شرایط بکار بردن آب رودخانه و آب زیر زمینی و همچنین تخمین اثرات اعمال آبیاریهای مختلف بر توزیع نمک در پروفیل خاک در کوتاه مدت و طولانی مدت بکار رفت . نتایج نشان دادند که با بررسی ترکیب های مختلف از آب رودخانه و آبهای زیرزمینی موجود در منطقه و همچنین محدودیت آبهای زیرزمینی موجود در منطقه طرح، توصیه می گردد که از ترکیب این دو نوع آب بمنظور آبیاری استفاده نگردد و از آبهای زیر زمینی بمنظور آبیاری تکمیلی استفاده گردد و در نهایت با توجه به ویژگیهای گیاهان الگوی کشت منطقه بندی گردید.