مقاله اثرات مسموميت مزمن با سرب بر رفتارهاي پرخطر در موش سوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: اثرات مسموميت مزمن با سرب بر رفتارهاي پرخطر در موش سوري
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله رفتار پرخطر
مقاله موش سوري
مقاله سرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي هشجين گودرز
جناب آقای / سرکار خانم: دهرويه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عرب حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: محمديار ليلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با صنعتي شدن جوامع انساني، آلاينده هايي همچون سرب در چرخه زندگي وارد شده كه مي توانند روي ارگان هاي بدن تاثيرات سوئي به جاي گذارند. اثرات آلاينده ها بر رفتار، چندان مورد مطالعه قرار نگرفته است، هدف از مطالعه حاضر، بررسي اثرات احتمالي سرب بر رفتارهاي قابل اندازه گيري در يك موش سوري بوده است.
روش بررسي: تعداد ۴۸ عدد موش سوري نر بالغ در ۴ گروه ۱۲ تايي قرار داده شدند، در آب آشاميدني ۳ گروه از آنها مقادير ۵، ۵۰ يا ۵۰۰ ppm استات سرب افزوده شد. پس از ۲۸ روز، رفتار حيوانات در ماز بعلاوه مرتفع (Elevated Plus Maze=EPM) مورد مطالعه قرار گرفت. مدت زمان حضور و دفعات ورود حيوان در بازوهاي باز (بدون حفاظ) و به ويژه در يك سوم انتهايي آنها به عنوان رفتار پرخطر در نظر گرفته شد. نتايج: در اين تحقيق مشخص شد كه تماس با سرب موجب افزايش تعداد دفعات ورود حيوان به منطقه انتهائي بازوي باز (P=0.006) و مدت حضور حيوان در كل بازوي باز (P=0.034) مي گردد، همچنين رابطه مستقيمي بين غلظت سرب مورد استفاده و تعداد دفعات و مدت حضور حيوان مشاهده شد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه مسموميت با سرب موجب از بين رفتن اضطراب متعارف در موش سوري گرديده و مي تواند باعث افزايش خطرپذيري حيوان گردد.