مقاله اثرات مصرف آب هويج غني شده با بتاکاروتن بر سطح ليپيدهاي سرم در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: اثرات مصرف آب هويج غني شده با بتاکاروتن بر سطح ليپيدهاي سرم در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت نوع ۲
مقاله آب هويج
مقاله بتاکاروتن
مقاله ليپيد هاي سرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني آتنا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهباز فريده
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدخاني بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: غروي نوري اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تغيير و افزايش سطوح ليپيدهاي خون يكي از مشكلات بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ است. اين مطالعه به منظور بررسي تاثير مصرف آب هويج غني شده با بتاکاروتن بر سطوح ليپيد هاي خون در اين بيماران طراحي و انجام شد.
افراد و روش ها: اين کارآزمايي باليني تصادفي دو سوکورِ کنترل شده روي ۴۴ بيمار مبتلا به ديابت نوع ۲ انجام شد. ابتدا بيماران به دو گروه دريافت کننده ۲۰۰ml آب هويج غني شده با ۱۰mg بتاکاروتن (گروه الف) و آب هويج معمولي (گروه ب) تقسيم شدند. هر دو گروه به مدت ۸ هفته، هر روز در وعده ناهار به جاي يک واحد غلات ۲۰۰ml آب هويج دريافت كردند. يادآمد ۲۴ ساعته خوراک در ۳ روز متوالي و ۶ روز غيرمتوالي در ابتدا و انتهاي مطالعه گرفته شد. همچنين، مقدار ليپيد ها، گلوکز و بتاکاروتن سرم در نمونه هاي خون ناشتا در شروع و پايان هفته هشتم اندازه گيري شد. داده هاي بررسي مصرف با نرم افزار Nutritionist IV آناليز و آزمون هاي آماري با نرم افزار SPSS11.5 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: سطح بتاکاروتن سرم افزايش و کلسترول تام و تري گليسريد و نسبت هاي
LDL-c/HDL-C و TC/HDL-C به طور معني داري در گروه الف نسبت به گروه ب کاهش يافت، ولي سطوح HDL-C و گلوکز ناشتا در اين تحقيق در هر دو گروه تحت تاثير قرار نگرفت.
نتيجه گيري: مصرف روزانه ۲۰۰ml آب هويج غني شده با ۱۰mg بتاکاروتن يا آب هويج معمولي به مدت ۸ هفته بدون تاثير بر مقدار گلوكز سرم، سبب بهبود سطوح بعضي از ليپيدهاي سرم در بيماران ديابتي نوع ۲ شد. البته، تاثير آب هويج غني شده در مقايسه با آب هويج معمولي بيشتر بود. اين مداخله تغذيه اي نشان داد كه مصرف آب هويج غني شده احتمالا مي تواند از افزايش ليپيد هاي خون در اين بيماران جلوگيري كند.