مقاله اثرات مصرف آب هويج غني شده با بتاکاروتن بر روي شاخص مقاومت به انسولين در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۵۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: اثرات مصرف آب هويج غني شده با بتاکاروتن بر روي شاخص مقاومت به انسولين در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت نوع دو
مقاله آب هويج
مقاله بتاکاروتن
مقاله گلوگز سرم
مقاله انسولين سرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني آتنا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهباز فريده
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: رضانيستاني تيرنگ
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدخاني بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهديه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: چگونگي نقش بتاکاروتن در متابليسم گلوکز در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو نامشخص مي باشد. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسي تاثيرآب هويج غني شده با بتاکاروتن برسطح شاخص هاي گليسمي دراين بيماران طراحي گرديد.
مواد و روش ها: اين کارآزمايي باليني تصادفي دو سو کور کنترل شده برروي ۴۴ بيمار مبتلا به ديابت نوع ۲ صورت گرفت. ابتدا بيماران به طور تصادفي به دو گروه دريافت کننده ۲۰۰ ميليليتر آب هويج غني شده با ۱۰ ميليگرم بتاکاروتن (گروه الف) و آب هويج معمولي (گروه ب) تقسيم شدند. هر دو گروه به مدت ۸ هفته، هرروز آب هويج را در وعده ناهار (به جاي يک واحد غلات) دريافت نمودند. يادآمد ۲۴ ساعته خوراک در ۳ روز متوالي و ۶ روز غير متوالي در ابتدا و انتهاي مطالعه گرفته شد. سطوح گلوکز، انسولين و بتاکاروتن سرم در نمونه هاي خون ناشتا در شروع و پايان هفته هشتم اندازه گيري و مقاومت انسولين محاسبه شد. درنهايت داده هاي بررسي مصرف مواد غذایي با  Nutritionist IV و نرم افزار SPSS 11.5 مورد آناليز قرار گرفتند.
يافته ها: سطح بتاکاروتن سرم به طور معني داري در گروه الف، نسبت به گروه ب، افزايش يافت. سطح شاخص هاي گليسمي مورد نظر در اين تحقيق طي ۸ هفته مداخله به صورت جزیي تغييرکردند که اين تغييرات به لحاظ آماري معني دار نبودند.
استنتاج: در اين گروه از بيماران مبتلا به ديابت نوع دو مصرف روزانه ۲۰۰ ميلي ليتر آب هويج غني شده با ۱۰ ميليگرم بتاکاروتن به مدت ۸ هفته بدون تغيير معني داري در شاخص هاي گليسميک، سبب افزايش سطح آنتي اکسيداني سرم گرديد.