مقاله اثرات مصرف آب هويج غني شده با بتاکاروتن بر سطوح سرمي نشانگرهاي التهابي در ديابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۳۶ تا ۲۴۷ منتشر شده است.
نام: اثرات مصرف آب هويج غني شده با بتاکاروتن بر سطوح سرمي نشانگرهاي التهابي در ديابت نوع ۲
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت نوع ۲
مقاله IL-6 ،CRP
مقاله بتاکاروتن
مقاله آب هويج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني آتنا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهباز فريده
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: رضانيستاني تيرنگ
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدخاني بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تغيير و افزايش سطوح عوامل التهابي و گليسمي يکي از مشکلات بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ است، لذا اين مطالعه به منظور بررسي تاثير مصرف آب هويج غني شده با بتاکاروتن بر سطوح نشانگرهاي التهابي CRP،IL-6  و گلوکز ناشتا در اين بيماران طراحي گرديد.
مواد و روش ها: اين کارآزمايي باليني تصادفي دوسو کور کنترل شده بر روي ۴۴ بيمار مبتلا به ديابت نوع ۲ صورت گرفت. ابتدا بيماران به صورت طبقه بندي شده تصادفي بر حسب جنس و
BMI به دو گروه دريافت کننده ۲۰۰ ميلي ليتر آب هويج غني شده با ۱۰ ميلي گرم بتاکاروتن (گروه الف) و آب هويج معمولي (گروه ب) تقسيم شدند. هر دو گروه به مدت ۸ هفته، هر روز ۲۰۰ ميلي ليتر آب هويج در وعده ناهار (به جاي يک واحد غلات) دريافت نمودند. ياد آمد ۲۴ ساعته خوراک در ۳ روز متوالي و ۶ روز غير متوالي در ابتدا و انتهاي مطالعه گرفته شد. همچنين مقاديرCRP، IL-6، گلوکز ناشتا و بتاکاروتن سرم در نمونه هاي خون ناشتا در شروع و پايان هفته هشتم اندازه گيري شدند. در نهايت داده هاي بررسي مصرف با نرم افزار Nutritionist IV آناليز و براي آزمون هاي آماري از نرم افزار SPSS 11.5 استفاده شد.
يافته ها: در هر گروه ۲۲ بيمار (شامل ۱۱ مرد و ۱۱ زن مبتلا به ديابت نوع ۲) قرار گرفتند. سطح بتاکاروتن سرم به طور معناداري در گروه دريافت کننده آب هويج غني شده با بتاکاروتن در مقايسه با گروه ب افزايش يافت (به ترتيب ۶۴٫۹±۱۱۱٫۹ در ابتدا و ۴۳٫۹±۷۲ در پايان مطالعه، P=0.02) و سطح CRP سرم در گروه الف، نسبت به گروه ب، کاهش يافت (به ترتيب ۲۱۷۲٫۶±-۹۹۶٫۹ و ۱۴۱۲٫۴±-۵۳۷٫۳، p=0.098) ولي اين ميزان کاهش به لحاظ آماري معنادار نبود و همچنين کاهش سطح IL-6 سرم نيز در گروه الف، نسبت به گروه ب، نيز به لحاظ آماري معنادار نبود (به ترتيب ۲٫۱±-۰٫۸ و ۲٫۴±-۰٫۶، p=0.085) و همچنين گلوکز ناشتا نيز در اين تحقيق در هر دو گروه طي مطالعه تحت تاثير قرار نگرفت.
نتيجه گيري: مصرف روزانه ۲۰۰ ميلي ليتر آب هويج غني شده با ۱۰ ميلي گرم بتاکاروتن به مدت ۸ هفته بدون تاثير معنادار بر مقدار گلوکز سرم و شاخص هاي التهابي، سبب بهبود سطوح آنتي اکسيداني سرم از قبيل افزايش سطح بتاکاروتن در بيماران ديابتي نوع ۲ مي گردد.