مقاله اثرات مصرف استروئيدهاي آنابوليک بر ميزان CRP خون ورزشکاران پرورش اندام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پياورد سلامت از صفحه ۴۴ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: اثرات مصرف استروئيدهاي آنابوليک بر ميزان CRP خون ورزشکاران پرورش اندام
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرين مقاومتي
مقاله پروتئين واکنشي
مقاله C
مقاله استروئيدهاي آنابوليک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اراضي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني كاكو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مصرف استروئيدهاي آنابوليک در ورزشکاران پرورش اندام شيوع فزاينده اي يافته است. لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير مصرف استروئيدهاي آنابوليک بر ميزانCRP  خون ورزشکاران پرورش اندام انجام شد.
روش بررسي: ۶۰ مرد (سن: ۹٫۱±۲۴٫۱ سال، وزن: ۱۰٫۰۰±۷۷ کيلوگرم، قد: ۱۲٫۰۰±۱۷۲ سانتي متر) در غالب ۳ گروه شامل گروه اول، ورزشکاران مصرف کننده استروئيدهاي آنابوليک (n=20)، گروه دوم، ورزشکاران پرورش اندام بدون مصرف استروئيدهاي آنابوليک (n=20) و گروه سوم، افراد تمرين نکرده شاهد (m=20) در تحقيق شرکت کردند. براي ارزيابي ميزان CRP نمونه خوني در ساعت ۹ صبح پس از ۱۲ ساعت ناشتا برداشته شد. قدرت و حجم عضلات بازو، سينه اي و ران به ترتيب از طريق آزمون RM1 و دور عضله، و سرعت از طريق آزمون سرعت ۳۰ متر اندازه گيري شد. تجزيه و تحليل داده ها با آزمون تحليل واريانس و آزمون تعقيبي LSD انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد ميزانCRP  گروه اول در مقايسه با دو گروه ديگر بالاتر بود(P>0.05) . همچنين تفاوت غلظت CRP بين گروه دوم و سوم معني دار نبود. قدرت عضلات در گروه اول بالاتر از دو گروه ديگر بود و در گروه دوم نيز بالاتر از گروه سوم بود(p³۰٫۰۵) . دور بازو و دور ران در گروه اول بالاتر از دو گروه و در گروه دوم بالاتر از گروه سوم بود(p³۰٫۰۵) . اما در دورسينه، تفاوت فقط بين گروه اول و سوم، و دوم و سوم معني دار بود(p³۰٫۰۵) . همچنين در سرعت ۳۰ متر تفاوت معني دار بين هيچکدام از گروه ها مشاهده نشد.
بحث و نتيجه گيري: استفاده از اثر استروئيدهاي آنابوليک براي بهبود قدرت و حجم عضلاني در ورزشکاران پرورش اندام با خطر افزايش ميزان  CRP(به عنوان يک عامل خطرزاي بيماري هاي قلبي-عروقي) همراه است.