سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد خلیلی محله – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
مهدی تاج بخش – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
ساسان رضا دوست – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
محسن رشدی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده:

به منظور بررسی اثرات محلول پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی و منگنز بر عمل کرد و خصوصیات کیفی سورگوم هیبرید اسپیدفید در شرایط کشت دوم آزمایشی در مزرعه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی انجام گرفت . آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی (RCBD) در ٤ تکرار انجام گرفت ، تیمار های مورد استفاده ٨ سطح محلول پاشی شامل T1= عدم مصرف کود، T2 آهن ، T3 روی، T4= منگنز، T5=آهن + روی، T6= آهن+ منگنز، T7= روی + منگنز و T8= روی + آهن + منگنز بودند . محلول پاشی در دو مرحله آغاز رشد سریع سورگوم (یک ماه پس از سبز شدن ) و مرحله غلاف رفتن (Heading) (دو هفته قبل از برداشت ) انجام گرفت . نتایج تجزیه واریانس انجام شده نشان داد که بجز قطر ساقه تعداد برگ و درصد پروتئین اندام های هوایی ، سایر صفات آزمایشی بطور معنی داری تحت تاثیر تیمار کودی قرار گرفته بطور یکه بالاترین عملکرد علوفه تر و خشک به ترتیب با ۶۹/۸۸ تن در هکتار و ۱۲/۳۳ تن در هکتار در تیمار کودی T8 بدست آمد . این تیمار کودی همچنین بالاترین عملکرد برگ و ساقه خش ک، ارتفاع ساقه ، شاخص سطح برگ و نسبت برگ به ساقه دارا بود . از لحاظ تعداد پنجه در بوته نیز تیمار کودی T1 بیشترین پنجه زنی را داشت . نتایج این بررس ی نشان می دهد که محلول پاشی عناصر ریز مغذی می تواند در افزایش قابل ملاحظه عملکرد سورگوم علوفه ای در خاک های آهکی منطقه خوی بسیار مناسب می باشد.