مقاله اثرات مصرف کافيين طي دوره بارداري بر تکامل پس از تولد بيضه نوزادان موش هاي صحرايي نژاد ويستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۶۹ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: اثرات مصرف کافيين طي دوره بارداري بر تکامل پس از تولد بيضه نوزادان موش هاي صحرايي نژاد ويستار
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کافيين
مقاله تکامل
مقاله بارداري
مقاله بيضه
مقاله تستوسترون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درست قول مهران
جناب آقای / سرکار خانم: معاضدي احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نورايي پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در سال هاي اخير نگراني هاي پيشرونده اي مبني بر کاهش سلامت توليدمثلي مردان تحت تاثير عوامل مختلف وجود دارد. از اين رو، مطالعه حاضر در نظر دارد تا اثرات مصرف کافيين طي دوره بارداري را بر روند تکامل ساختار هيستومورفومتريک بيضه نوزادان موش هاي صحرايي مورد مطالعه قرار دهد.
روش بررسي: موش هاي صحرايي گروه هاي آزمون در معرض مقادير کم و زياد کافيين (۲۶ و ۴۵ ميلي گرم بر کيلوگرم) طي دوره بارداري قرار گرفتند. سپس در هر يک ازنوزادان نر در سنين ۱، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روزگي پس از تولد، ضمن اندازه گيري وزن بدن و آناليز تستوسترون سرم، بيضه آنها بعد از توزين در محلول بوئن تثبيت شد. بدنبال آماده سازي مقاطع بافتي و تهيه برش هاي ۵ تا ۶ ميکرومتري، در مراحل مختلف پس از تولد، حجم بيضه با روش کاواليه برآورد و ساختار کمي لوله هاي مني ساز آناليز گرديد.
يافته ها: نتايج مطالعه حاکي از کاهش معني دار (P<0.05) وزن نوزادان، وزن و حجم بيضه در گروه دوز زياد بود. افزايش پراکنش سلول هاي اسپرماتوژنيک در لوله هاي مني ساز، کاهش ارتفاع اپي تليوم زايا، کاهش تعداد لايه هاي سلولي سلول هاي اسپرماتوژنيک و وجود فضاهاي خالي به شکل واکوئل در لوله هاي مني ساز در گروه هاي در معرض مشاهده گرديد. قطر لوله هاي مني ساز در سنين ۶۰ و ۹۰ روزگي در گروه دوز زياد بطور معني داري (P<0.05) کاهش نشان داد. هورمون تستوسترون در سنين ۶۰ و ۹۰ روزگي در گروه دوز زياد بطور معني داري (P<0.05) کاهش يافت.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان مي دهد مصرف کافيين طي دوره بارداري مي تواند موجب کاهش پارامترهاي بيضوي نوزادان نر موش هاي صحرايي طي روند تکامل پس از تولد گردد.