مقاله اثرات مقادير مختلف كلرور پتاسيم بر عملكرد دانه برنج رقم ندا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در گياه و زيست بوم از صفحه ۹۹ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: اثرات مقادير مختلف كلرور پتاسيم بر عملكرد دانه برنج رقم ندا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلرور پتاسيم
مقاله برنج
مقاله رقم ندا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولي نژاد مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ملكوتي محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق براي بررسي عكس العمل برنج پرمحصول ندا به مصرف كود كلرور پتاسيم در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در ۸ نقطه در غرب استان مازندران انجام شد. قبل از نشاكاري، نيتروژن و فسفر بر اساس آزمون خاك و به ترتيب از منابع اوره و سوپر فسفات تريپل و پتاسيم (در تيمارهاي مختلف) به ترتيب به ميزان ۵ و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ و ۵۰۰ كيلوگرم در هکتار از منبع كلرور پتاسيم به خاك اضافه شد.
نتايج به دست آمده نشان داد كه تاثير مقادير مختلف كلرور پتاسيم در سطح ۵% بر ميزان عملكرد دانه معني دار شد. دامنه افزايش محصول دانه در اراضي كه به مصرف كلرور پتاسيم پاسخ مثبت نشان دادند (۶۳ درصد) از ۶۰۰ تا ۲۸۰۰ كيلوگرم در هكتار متغير بود و درصد افزايش محصول دانه در محدوده ۷ تا ۳۲ درصد قرار گرفت. بهترين تيمار كودي پتاسيم براي رقم ندا در منطقه غرب مازندران تيمار ۳۰۰ كيلوگرم در هكتار كلرور پتاسيم برآورد شد.