سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عزیز مجیدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
محمدرضا دیلمقانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
حامد دولتی بانه – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس و سرپرست موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

گوگرد یکی از عناصر غذایی ضروری برای رشد گیاه و تولید محصولات است. نیاز گیاهان به این عنصر مشابه فسفر و حتی بیشتر نیز می باشد. جذب این عنصر توسط گیاه به صورت یون سولفات (SO4) انجام میگیرد. تاثیر گوگرد اضافه شده به خاک در رفع نیاز گیاه به این عنصر، اصلاح خاکهای آهکی، شور و قلیا و همچنین افزایش حلالیت عناصر غذاییمنوط به اکسیداسیون کامل و تبدیل به یون سولفات (SO4) می باشد. اکسیداسیون گوگرددرخاک عمدتا به صورت بیولوژیک و توسط میکروارگانیسمهای مختلف (از جمله باکتریهای جنس تیوباسیلوس) انجام می گیرد. Rupela , Taura (1973) نشان دادند که با مصرف توامگوگرد و تیوباسیلوس pH خاک قلیایی را می توان کاهش داد. بشارتی و همکاران (۱۳۷۹) نشان دادند که مصرف گوگرد همراه با تیوباسیلوس در جذب برخی از عناصر غذایی و رشد ذرت نسبت به مصرف گوگرد تنها تاثیر بیشتری داشته و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه است. پسندیده و همکاران (۱۳۸۲) نشان داد که اگر گوگرد و باکتریهای تیوباسیلوس همراه با هاک فسفات و مواد الی (بیوفسفات طلایی تولید داخل) مصرف شوند، علاوه بر کاهش pH، محیط موجب تامین فسفر مورد نیاز گیاه نیز می گردد. سمر و همکاران (۱۳۸۲) در بررسی تاثیر مصرف گوگرد و اثر باقیمانده آن در افزایش سولفات قابل استفاده خاک و رفع کمبود روی و آهن در درختان سیب به این نتیجه رسیدند که مصرف گوگرد باعث کاهش pH خاک در طوب دوره آزمایش شد ومصرف ۱۰ کیلوگرم در هر درخت pH خاک را تقریبا ۰/۵ واحد کاهش داد. آهک فعال نیز به طور معنی داری آب مصرف گوگرد کاهش یافت. هدف از اجرای این تحقیق بررسی اثرات مقادیر و منابع گوگرد بر کاهش pH ریزوسفر، فراهمی عناصر غذایی قابل جذب علی الخصوص عناصر کم مصرف و افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه سیب بود.