مقاله اثرات مكمل اسيدهاي چرب امگا ۳ بر غلظت شاخص هاي التهاب عروقي و سيستميك سرم در بيماران همودياليزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: اثرات مكمل اسيدهاي چرب امگا ۳ بر غلظت شاخص هاي التهاب عروقي و سيستميك سرم در بيماران همودياليزي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيدهاي چرب w3
مقاله همودياليز
مقاله التهاب عروقي
مقاله التهاب سيستميك
مقاله استرس اكسيداتيو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشكي اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: طالبان فروغ اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: طبيبي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در بيماران همودياليزي، بالا بودن غلظت سرمي شاخص هاي التهاب سيستميك و التهاب عروقي، دو عامل خطر مهم براي ايجاد بيماري هاي قلبي عروقي هستند. مطالعه حاضر به منظور بررسي اثرات مكمل اسيدهاي چرب  w3بر غلظت سرمي شاخص هاي التهاب سيستميك و التهاب عروقي اين بيماران انجام شد.
اين  مطالعه يك كار آزمايي باليني تصادفي دو سو كور بود كه در آن ۴۰ بيمار همودياليزي به طور تصادفي به دو گروه دريافت كننده مكمل اسيدهاي چرب w3 و گروه دارونما تقسيم شدند. بيماران همودياليزي در گروه مكملِ اسيدهاي چرب w3، روزانه ۲۰۸۰mg مكمل اسيدهاي چرب  w3به صورت ۴ كپسول (حاوي ۳۱۰mg اسيد ايكوزاپنتا انوئيك و ۲۱۰mg اسيد دوكوزا هگزا انوئيك) به مدت ۱۰ هفته دريافت كردند، درحالي كه بيماران گروه دارونما روزانه ۴ كپسول دارونما حاوي روغن MCT دريافت كردند. در شروع مطالعه و پايان هفته دهم از هر بيمار قبل از دياليز  cc7 خون بعد از ۱۲ تا ۱۴ ساعت ناشتايي گرفته شد و سپس غلظت  sICAM-1، sVCAM-1، sE-selectin، sP-selectin  CRP، IL-6، TNF-a، مالون دي آلدئيد و ظرفيت تام آنتي اكسيداني سرم اندازه گيري شد.
يافته ها : غلظت sICAM-1 سرم در گروه دريافت كننده مكمل اسيدهاي چرب w3 در پايان هفته دهم مطالعه نسبت به زمان شروع مطالعه به طور معني داري كاهش يافت P<0/05)) و اين كاهش در مقايسه با گروه دارونما معني دار بود  (P<0/05)در اين مطالعه، تفاوت آماري معني داري بين دو گروه از نظر ميزان تغييرات sVCAM-1، sE-selectin، sP-selectin، CRP، IL-6، TNF-a، مالون دي آلدئيد و ظرفيت تام آنتي اكسيداني سرم مشاهده نشد.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد كه مكمل اسيدهاي چرب w3 سبب كاهش غلظت sICAM-1 سرم به عنوان يك عامل خطر بيماري هاي قلبي و عروقي مي شود، اما تاثيري بر غلظت شاخص هاي التهاب سيستميك سرم و استرس اكسيداتيو در بيماران همودياليزي ندارد.