مقاله اثرات مكمل ياري اسيدهاي چرب امگا-۳ توام با ويتامين E و “روي” توأم با ويتامين C بر كنترل گليسمي در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۹ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: اثرات مكمل ياري اسيدهاي چرب امگا-۳ توام با ويتامين E و “روي” توأم با ويتامين C بر كنترل گليسمي در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع ۲
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مكمل ياري
مقاله كنترل گليسمي
مقاله زنان يائسه
مقاله ديابت نوع ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كيمياگر سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: محرابي يداله
جناب آقای / سرکار خانم: رجب اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پيامدهاي حاصل از ديابت نوع ۲ در بيماري زايي آترواسكلروز و عوارض آن نقش مهمي دارند. ميزان ويتامين هاي E و C پلاسما در افراد مبتلا به ديابت نوع ۲ كمتر است. كاهش غلظت اين ويتامين ها در جريان خون ممكن است خطر استرس اكسيداتيو را افزايش دهد. در اين تحقيق، اثرات مكمل ياري اسيدهاي چرب غير اشباع امگا-۳ همراه با ويتامين E و ويتامين C همراه با “روي” بر كنترل گليسمي دو گروه زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع ۲ و مقايسه با گروه شاهد بررسي شد.
مواد و روش ها: در اين كارآزمايي بالينيِ كنترل شده دو سوكور ۷۵ زن يائسه ديابتي از بين مراجعان به انجمن ديابت ايران در مطالعه شركت كردند. بيماران به طور تصادفي در يكي از ۳ گروه درماني تقسيم شدند: ۱- مكمل ياري حاوي ۸/۱ گرم اسيدهاي چرب طولاني زنجير امگا-۳ همراه با ۴۰۰ ميلي گرم ويتامين E ،۲ – پنج ميلي گرم “روي” همراه ۳۰۰ ميلي گرم ويتامين C و ۳- دارونما به مدت ۱۲ هفته. براي مقايسه سه گروه در ابتدا و پايان مطالعه و ميزان تغييرات در سه گروه از آناليز واريانس و به منظور تعديل متغيرهاي ديگر از آناليز واريانس اندازه هاي تكراري استفاده شد.
يافته ها : در ابتداي مطالعه، تفاوت معني داري بين مقادير مربوط به شاخص هاي گليسمي در بين سه گروه ديده نشد. درحالي كه تغييرات ميزان HOMA-IR در گروه يك به طور معني داري بيش از گروه دو و گروه شاهد بود (به ترتيب ۶/۰±۹/۰- درمقابل ۵/۰±۹/۰ و ۴/۰±۴/۰)( P=0/012).تغييرات غلظت انسولين ناشتا (به ترتيب ۳/۱±۶/۱- درمقابل ۸/۰±۶/۰ و ۷/۰±۶/۱ ميلي واحد در ليتر) (.(P=0/038در پايان مطالعه در مقايسه با ابتداي مطالعه در گروه يك بيشتر در حالي كه در دو گروه ديگر كمتر بود. تغيير ميانگين قند پلاسماي ناشتا پس از مصرف مكمل در گروه ۱ كاهش و در گروه ۲ افزايش داشت (به ترتيب ۱/۱۴±۱/۱۱- درمقابل ۹/۱۰±۹/۲۷ ميلي گرم در دسي ليتر) (p=0.039).
نتيجه گيري: كاهش توامان HOMA-IR و انسولين پلاسما به عنوان مهم ترين اجزاي عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي و عروقي در گروه ۱ كه مكمل حاوي ۸/۱ گرم اسيدهاي چرب طولاني زنجير امگا-۳ همراه با ۴۰۰ ميلي گرم ويتامين E را روزانه دريافت كردند، قابل توجه است. تاثيري پذيري شاخص ها در طول مداخله ممكن است، تحت تاثير طول مدت ابتلا به ديابت  باشد.