مقاله اثرات مكمل L- كارنيتين بر غلظت فاكتورهاي انعقادي و ضد انعقادي پلاسما در بيماران همودياليزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: اثرات مكمل L- كارنيتين بر غلظت فاكتورهاي انعقادي و ضد انعقادي پلاسما در بيماران همودياليزي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله L-کارنيتين
مقاله همودياليز
مقاله فاكتورهاي انعقادي
مقاله فاكتورهاي ضد انعقادي
مقاله التهاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبيبي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: هاكش زاده فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نژاد مينو
جناب آقای / سرکار خانم: ملكوتيان طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: افزايش احتمال انعقاد خون، يك عامل خطر مهم براي ترمبوز و عوارض ناشي از آن مانند بيماري ايسكميك قلب، سكته مغزي و نارسايي فيستول هاي شرياني- وريدي در بيماران همودياليزي است. مطالعه حاضر به منظور بررسي اثرات مكمل L- كارنيتين روي غلظت فاكتورهاي انعقادي و ضدانعقادي پلاسما در بيماران همودياليزي انجام شد.
مواد و روش ها: اين  مطالعه  يك كارآزمايي  باليني  تصادفي  دوسو كور بود كه در آن ۴۲ بيمار همودياليزي ( ۲۵ زن  و ۱۷مرد) به طور تصادفي به دو گروه دريافت كننده مكمل L- كارنيتين و گروه دارونما تقسيم شدند. در اين  مطالعه كه  12 هفته  به  طول  انجاميد، بيماران همودياليزي در گروه L– كارنيتين، روزانه  يك ويال محلول خوراكي L- كارنيتين، حاوي –L 1000mg كارنيتين دريافت مي كردند؛ در حالي كه بيماران گروه دارونما روزانه يك ويال دارونماي مشابه دريافت مي كردند. در شروع مطالعه و پايان هفته دوازدهم از هر بيمار قبل از دياليز ۸/۵ cc خون بعد از ۱۲ تا ۱۴ ساعت ناشتايي گرفته شد و سپس غلظت پلاسمايي فيبرينوژن ، فعاليت پروتئين C ، فاكتورهاي انعقادي شماره V، VII،IX پلاسما و غلظت tPA، PAI-1، كارنيتين آزاد و CRP سرم اندازه گيري شد.
يافته ها : در اين مطالعه در گروه دريافت كننده مكمل L- كارنيتين در پايان هفته دوازدهم نسبت به زمان شروع مطالعه غلظت كارنيتين آزاد سرم به طور معني دار و به ميزان ۱۵۰ % افزايش يافت (۰۰۱/۰>P). در گروه دريافت كننده مكمل L- كارنيتين غلظت فيبرينوژن پلاسما به ميزان  98mg/dlو غلظت CRP سرم به ميزان ۴۱% كاهش يافت كه در مقايسه با گروه دارونما معني دار بود (۰۵/۰>P). تفاوت آماري معني داري بين دو گروه از نظر ميزان تغييرات درصد فعاليت پروتئين C ، فاكتورهاي انعقادي V، VII،IX پلاسما و نسبت PAI-1به tPA سرم مشاهده نشد.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد كه مكمل L-كارنيتين مي تواند سبب كاهش CRP سرم به عنوان يك نشانگر التهاب سيستميك و فيبرينوژن پلاسما به عنوان يك فاكتور انعقادي وابسته به التهاب در بيماران همودياليزي شود، در حالي كه هيچ تاثيري روي فاكتورهاي انعقادي و ضد انعقادي غير وابسته به التهاب ندارد.