مقاله اثرات ملاس نيشکر بر خصوصيات شيميايي خاک هاي آهکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۴۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: اثرات ملاس نيشکر بر خصوصيات شيميايي خاک هاي آهکي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ملاس
مقاله اصلاح کننده خاک
مقاله خاک آهکي
مقاله pH
مقاله قابليت هدايت الکتريکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي تركاشوند علي
جناب آقای / سرکار خانم: بريموندي احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ملاس – از فرآورده هاي جنبي صنعت نيشکر – ترکيبي آلي حاوي مقادير زيادي هيدرات هاي کربن همراه با مقداري پروتئين، موم، صمغ و پکتين است که در اين تحقيق، امکان استفاده از آن به عنوان اصلاح کننده خاک هاي آهکي بررسي شده است. نمونه هاي خاک از عمق ۳۰ – ۰ سانتي متري سطح خاک دو منطقه هفت تپه و لوشان در استان هاي خوزستان و گيلان جمع آوري شدند. تيمارها با توجه به جرم مخصوص ظاهري خاک ها و عمق ۳۰ – ۰ سانتي متري شامل شاهد، مقادير ۵/۲، ۵، ۱۰، ۲۰ و ۴۰ تن در هکتار از ملاس، ۱۰ تن در هکتار ملاس به همراه ۱۰ تن در هکتار گوگرد عنصري و ۱۰ تن در هکتار ملاس به همراه ۴۰ تن باگاس نيشکر بودند. ملاس به صورت مخلوط با آب به نمونه هاي ۵۰۰ گرمي خاک در ظروف پلاستيکي اضافه شد و رطوبت آنها براي مدت سه ماه در حد ظرفيت زراعي ثابت نگه داشته شد. در زمان هاي ۱، ۳۰ و ۹۰ روز پس از شروع آزمايش از نمونه ها، نمونه هاي فرعي برداشت و در آنها، pH، EC، نيتروژن کل، ماده آلي و غلظت فسفر و پتاسيم قابل جذب اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که ملاس در همه مقادير به يک اندازه سبب کاهش معني دار pH خاک نسبت به شاهد شده است. گوگرد عنصري به طور معني دار، pH خاک را کاهش داد، اما باگاس اثري بر pH خاک نداشت. ملاس سبب افزايش هدايت الکتريکي خاک شد که در تيمار ۴۰ تن در هکتار، اين افزايش قابل ملاحظه بود. ملاس سبب افزايش ازت کل اما کاهش فسفر قابل جذب خاک شد. تغييرات ازت و فسفر در طول زمان در برخي تيمارها، افزايشي و در برخي ديگر، کاهشي بود. ملاس متناسب با مقدار مصرف سبب افزايش پتاسيم قابل جذب خاک شد. گوگرد عنصري بر ازت کل و فسفر و پتاسيم قابل جذب خاک، تأثير قابل ملاحظه اي نداشت، اما باگاس بر فسفر و پتاسيم اثر معني دار داشت. در کل ملاس مي تواند به عنوان يک اصلاح کننده در خاک هاي آهکي استفاده شود، اما پيشنهاد مي شود که اثر ملاس بر رشد گياه و خصوصيات شيميايي خاک هاي آهکي در شرايط گل خانه و مزرعه بررسي شود.