مقاله اثرات منابع چربي جيره غذايي بر فاکتورهاي رشد، تغذيه و ترکيب اسيدهاي چرب لاشه بچه فيل ماهيان پرورشي (Huso huso) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۷۳ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: اثرات منابع چربي جيره غذايي بر فاکتورهاي رشد، تغذيه و ترکيب اسيدهاي چرب لاشه بچه فيل ماهيان پرورشي (Huso huso)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيل ماهي (Huso huso)
مقاله تغذيه
مقاله منابع چربي
مقاله فاکتورهاي رشد
مقاله اسيدهاي چرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك زادحسن كياده مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: پرندآور حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر، به منظور بررسي اثرات منابع چربي جيره غذايي بر رشد و پروفيل اسيدهاي چرب لاشه بچه فيل ماهيان پرورشي، تعداد ۱۰۸ عدد بچه فيل ماهي با ميانگين وزن ۶۹/۰±۸۷/۲۶ گرم، به مدت ۸ هفته با جيره هاي مختلف حاوي روغن هاي حيواني و گياهي متفاوت تغذيه شده و مورد آزمون قرار گرفتند. ۳ جيره غذايي ايزونيتروژنيک و ايزوليپيديک حاوي ۱۰% روغن اضافه شده، فرمول بندي شدند. جيره غذايي حاوي ۱۰۰% روغن ماهي کيلکا به عنوان تيمار شاهد در نظر گرفته شد. روغن ماهي به ميزان ۵۰% با روغن هاي گياهي مخلوط شده شامل روغن هاي آفتابگردان (۲۵%) و سويا (۲۵%) در تيمار اول و روغن هاي آفتابگردان (۲۵%) و کانولا (۲۵%) در تيمار دوم جايگزين گرديد. ميانگين وزن نهايي بدن (FBW) در ماهي هاي تيمار شاهد به طور معني دار کمتر از ساير تيمارها بود (۰۵/۰>P)، در حاليکه هيچ اختلاف معني داري در ساير پارامترهاي عملکرد رشد شامل FCR ،SGR ،K ،%WG و PER بين تيمارهاي مختلف مشاهده نشد (۰۵/۰<P) ميزان خاکستر لاشه در ماهي هاي تيمار دوم به طور معني داري بيشتر از ساير تيمارها بود (۰۵/۰<P) ساير ترکيبات شيميايي لاشه شامل پروتئين خام، چربي خام و رطوبت بين تيمارهاي مختلف داراي اختلاف معني دار نبودند (۰۵/۰<P) اسيد لينولئيک (۱۸:۲n-6) و نسبت 18:1n-9/n-3 در ماهي هاي تغذيه شده با جيره هاي غذايي حاوي روغن هاي گياهي به طور معني دار افزايش پيدا کرد، اما دکوزا هگزانوئيک اسيد ((DHA, 22:6n-3) و نسبت n-3/n-6 در لاشه بچه فيل ماهي ها با افزودن روغن هاي گياهي به جيره غذايي به طور معني دار کاهش يافت (۰۵/۰>P). به طور کلي ترکيب اسيدهاي چرب لاشه ماهي ها به ميزان بسيار زياد انعکاسي از ترکيب اسيدهاي چرب منابع چربي افزوده شده به جيره هاي غذايي بود. بهترين تيمار مورد استفاده در اين تحقيق از نظر هزينه پرورش، رشد و ترکيب اسيدهاي چرب، تيمار دوم بود.