مقاله اثرات ميدانهاي الکترومغناطيس با فركانس کم و متوسط بر رفتار استرس رت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۳۴۷ تا ۳۵۲ منتشر شده است.
نام: اثرات ميدانهاي الکترومغناطيس با فركانس کم و متوسط بر رفتار استرس رت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميدان الکترومغناطيسي
مقاله استرس
مقاله رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نفيسي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: اطهاري سيدشمس الدين
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي قلعه رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در دهه گذشته مطالعه زيادي در رابطه با اثر ميدان هاي الكترومغناطيسي بر سيستم عصبي انسان و حيوانات صورت گرفته است كاربرد روز افزون دستگاههاي مولد امواج الكترومغناطيسي در زندگي روزمره باعث نگراني هاي بسياري در ارتباط با اثرات اين امواج بر سلامت انسان شده است. استرس مي تواند زمينه ساز بروز مشكلات فراواني در رفتار و عملكرد موجود زنده باشد. در اين مطالعه اثر امواج الكترومغناطيسي بر روي استرس موجود زنده مورد بررسي قرار گرفت.
روش کار: در اين مطالعه بنيادي دو گروه ۳۰ قطعه اي موش رت نر بالغ نژاد Wistar به مدت ۸۰ دقيقه تحت معرض ميدانهاي الکترومغناطيس با شدت ۷۰۰ ميلي گوس ناشي از جريانهاي الکتريکي مثلثي فرکانس پايين (۱۰ هرتز) و فرکانس بالا (۱۱۰ کيلو هرتز) قرار گرفته و از طريق آزمون Tail Pinch (T.P) مورد ارزيابي قرار گرفته و نتايج بدست آمده در بين گروه ها مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: مقايسه ميانگين زمان پاسخ دهي و بروز رفتار استرسي در هر دو گروه قبل از تابش دهي و بعد از قرار گرفتن در معرض ميدان الکترومغناطيس با پالس مثلثي در فرکانس ۱۰ هرتز (فرکانس پايين) و ۱۱۰ هرتز در مدت زمان ۸۰ دقيقه تابش دهي اختلاف معني دار را نشان مي دهد (P<0.05). بدين سان که ميزان پاسخ دهي و بروز رفتار استرسي تحت اين نوع از ميدان ها شديدا کاهش يافته است. ولي مقايسه ميانگين گروه اول و دوم توسط آزمون آماري T-test با هم ديگر بعد از ۸۰ دقيقه تابش با ميدان شدت مشابه و فرکانس هاي مختلف جهت نشان دادن اثر فرکانس به بروز رفتار نشان داد كه اختلاف معني داري بين اين دو گروه وجود ندارد.
نتيجه گيري: نتايج بدست آمده حاکي از اثر ضد استرس ميدان مغناطيسي پالس دار مثلثي است که اين اثر در محدوده امواج راديويي AM شديدتر مي باشد.