مقاله اثرات مکمل اسيدهاي چرب ۳w بر روي کم خوني و فاکتورهاي هماتولوژيک خون در بيماران همودياليزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: اثرات مکمل اسيدهاي چرب ۳w بر روي کم خوني و فاکتورهاي هماتولوژيک خون در بيماران همودياليزي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيدهاي چرب ɷ۳،

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوشكي اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: طالبان فروغ اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: طبيبي هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از مهم ترين عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي و عروقي در بيماران همودياليزي، کم خوني مي باشد. بنابراين، مطالعه حاضر به منظور بررسي اثرات اسيدهاي چربw3  بر روي کم خوني و شاخص هاي خوني بيماران همودياليزي انجام شد.
روش  تحقيق: اين مطالعه يک کارآزمايي باليني تصادفي دو سوکور بود که بر روي ۳۴ بيمار همودياليزي بيمارستان واسعي سبزوار انجام شد. در اين مطالعه بيماران گروه دريافت کننده مکمل اسيدهاي چربw3  به مدت ۱۰ هفته، روزانه ۲۰۸۰ ميلي گرم مکمل اسيدهاي چربw3  و بيماران در گروه دارونما، روزانه دارونما دريافت کردند. در شروع مطالعه و پايان هفته دهم، هموگلوبين، هماتوکريت، تعداد گلبول هاي قرمز، MCV، MCH،MCHC  خون و CRP سرم اندازه گيري شد. تجزيه و تحليل آماري داده ها با استفاده از آزمون هاي Chi-Square، t-test،Paired t-test  و  ANOVAصورت گرفت.
يافته ها: در اين مطالعه ميانگين سن بيماران و مدت زمان تحت درمان با همودياليز در گروه اسيدهاي چربw3  به ترتيب ۱۸±۵۰ سال و ۲۵±۲۳ ماه و در گروه دارونما به ترتيب ۱۷±۵۰ سال و ۱۸±۲۸ ماه بود. در طول اين مطالعه، تفاوت معني داري از نظر ميانگين تغييرات هموگلوبين، هماتوکريت، RBC، MCV، MCH،MCHC  خون و CRP سرم بين دو گروه مورد مطالعه مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه حاضر نشان داد که مکمل اسيدهاي چرب w3 تاثيري بر روي فاکتورهاي هماتولوژيک و کم خوني در بيماران همودياليزي ندارد.