سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید نحوی – عضوهیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
شهریار بابازاده – عضوهیئت علمی
حسین صبوری – عضوهیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی گنبد
مهرناز عباسیان – کارشناس موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

به منظور دستیابی به مناسبترین مقدار و زمان تقسیط کود نیتروژنه براساس مراحل فنولوژیکی برنج هیبرید آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در موسسه تحقیقات برنج کشور در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل کود نیتروژنه در ۳ سطح و زمان های تقسسیط نیتروژن در ۶ سطح به همراه یک پلات شاهد در هر تکرار بود. نتایج تجزیه واریانس ساده در سال اول و دوم نشان داد که زمان های تقسیط نیتروژن بر صفات مختلف در سال اول موثر بود. همچنین مقایسه میانگین داده های آزمایش حاکی از تاثیر تیمار زمان های تقسیط نیتروژن بر روی صفات مختلف می باشد. تیمار پنجم با ۳۷۳/۸ و ۹۲۰/۷ تن در هکتار عملکرد دانه بالاتری را به ترتیب در سالهای اول و دوم به خود اختصاص دادند . مقایسه میانگین اثر متقابل زمان های تقسیط نیتروژن و مصرف مقادیر نیتروژن نشان داد که سطح دوم مصرف کود نیتروژنه در تیمار پنجم زمان های تقسیط نیتروژن از نظر عملکرد با ۷۶۰/۸ تن در هکتار بهترین شرایط را داشته است. تجزیه مرکب داده ها نشان داد که زمان های تقسیط نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار است مقایسه میانگین مرکب نیز نشان داد درتیمار پنجم تقسیط یک سوم کود پایه +یک سوم مرحله اولیه پنجه زنی +یک سوم مرحله ابستنی با ۷/۹۲۵ تن درهکتار و سطح دوم کود مصرفی ۱۲۰کیلوگرم نیتروژن خالص با ۷/۵۱۴ تن درهکتار بالاترین عملکرد را موجب خواهند شد.