سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجتبی یحیی آبادی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مسعود تدین نژاد – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

در سال های ١٣٧٩ و ١٣٨٠ در بررسی علل مختلف محدود کننده گره بندی ریشه یونجه، خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک، و همچنین جمعیت ریزوبیوم های خاک و درجه گره بندی ریشه، در مزارع یونجه در ده منطقه مختلف از استان اصفهان اندازه گیری شد . تعیین درجه گره بندی ریشه و جمعیت ریزوبیوم های خا ک با استفاده از روش وینسنت انجام شد . جهت تعیین سهم هر یک از عوامل مؤثر ، از روش رگرسیون گام به گام (استپ وایز ) جلو رونده استفاده گردید . نتایج نشان داد که میزان فسفر خا ک با جمعیت ریزوبیوم های خا ک در سطح یک درصد و با درجه گره بندی ریشه در سطح پنج درصد همبستگی مثبت داشته است . همچن ین میزان فسفر خا ک، بر گره بندی ، تعداد ، حجم و وزن گره ها، رشد گیاهان میزبان و فرآیند تثبیت نیترو ژن اثر مثبت داشته است.