سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهروز مهدی نژادیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانش
هادی معاضد – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمر

چکیده:

از جمله استانداردهای اولیه آب آشامیدنی کدورت کمتر از یک NTU می باشد. درتصفیه خانه های آب،برای کاهش کدورت آب از فرایندهای انعقاد و لخته سازی استفادهمی گردد. این عمل با افزودن موادمنعقدکننده به آب انجام می شود. معمول ترین مادهمنعقد کننده مورد استفاده در تصفیه خانه های آب، سولفات آلومینیوم میباشد که بعلت اثرات نامطلوب بر سلامتی انسان مورد سئوال می باشد. یکی از جایگزین های مناسب برای این ماده کلریدآهن((III است. هدف از این تحقیق بررسی اثر مقادیرمختلف کلرید آهن((III مصرفیو سرعتهای مختلف همزدن، بر کاهش کدورت آب می باشد. نتایج این تحقیق نشان دادکه با افزایش میزان کلریدآهن ((III مصرفی و سرعت همزدن نمونه مقدار کدورت آب کاهشمی یابد. همچنین اثر این دو عامل ( میزان کلرید آهن((III مصرفی و سرعت هم زدن)مستقل از هم می باشند، یعنی با افزایش هر کدام از این عوامل به تنهایی کدورت آب کاهش می یابد.