مقاله اثرات ناشي از مصرف مزمن ايماتينيب بر جنين هاي موش صحرايي نژاد ويستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۹۸ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: اثرات ناشي از مصرف مزمن ايماتينيب بر جنين هاي موش صحرايي نژاد ويستار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايماتينيب
مقاله بارداري
مقاله تراتوژن
مقاله يادگيري
مقاله رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي پريچهره
جناب آقای / سرکار خانم: پريور كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: جلالوند فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ايماتينيب يك مهار كننده تير وزين كيناز c-kit،bcr-abl  و گيرنده فاكتور رشد مشتق از پلاكت مي باشد كه براي درمان لوسمي ميلوييد مزمن و تومورهاي استرومايي معدي – روده اي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين تحقيق به منظور بررسي تاثير مصرف ايماتينيب در دوران بارداري و تاثير آن بر رشد و نمو جنين انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، ايماتينيب در دوزهاي ۷، ۱۲، ۲۲، ۵۰ و ۱۰۰ ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن در روزهاي ۱ تا ۱۴ بارداري به موش هاي صحرايي نژاد ويستار باردار گاواژ گرديد و به گروه شاهد آب مقطر خورانده شد. رت هاي باردار به دو گروه تقسيم شدند. در گروه اول در روز ۱۸ بارداري جنين ها خارج شدند و سر جنين ها براي مطالعه هيستولوژيكي در فرمالين فيكس شد. نمونه ها در پارافين قالب گيري و برش فرونتال تهيه شد. رنگ آميزي نمونه ها با هماتوكسيلين – ائوزين صورت گرفت. در گروه دوم جنين ها متولد شدند و وزن جنين ها و تعداد جنين هاي زنده و مرده بررسي شد. بعد از بالغ شدن جنين ها، تست يادگيري به منظور بررسي تاثير ايماتينيب روي حافظه و يادگيري با روش يادگيري احترازي غير فعال با استفاده از دستگاه شاتل با كس انجام شد.
يافته ها: مطالعات هيستولوژيكي نشانه اي از تراتوژن بودن ايماتينيب روي رشد و نمو استخوان هاي فرونتال و پاريتال را نشان نداد. ايماتينيب در دوز ۱۰۰ ميلي گرم بر كيلوگرم باعث كاهش وزن
(P<0.001) و افزايش مرگ و مير جنين ها شد (P<0.01). اين دارو در دوز ۷، ۱۲، ۲۲ و ۵۰ ميلي گرم باعث كاهش حافظه و يادگيري جنين ها شد (P<0.05).
نتيجه گيري: مصرف ايماتينيب در طول بارداري مي تواند رشد و نمو و ميزان حافظه و يادگيري جنين ها را تحت تاثير قرار دهد. بنابراين پيشنهاد مي شود زناني كه تحت درمان با اين دارو قرار دارند، بايد در طول مصرف دارو از بارداري جلوگيري نمايند.