سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالقاسم کریمی – شرکت توزیع نیروی برق شمال شرق تهران – امور دیسپاچینگ

چکیده:

وقوع خطای نامتقارن تکفازو دوفازشدن شبکه ازعیوبی است که معمولا شبکه راتحت تاثیر قرارداده وباعث اثرات سوبرتجهیزات شبکه و مشترکین می گردد که دراین مقاله جهت شبیه سازی مطالعه اثرات این معضل ازبرنامه EMPT استفاده شده است ازدیدگاه بارعدم تقارن ولتاژو جریان دراثرقطع یک فازمطالعه انجام گرفته و اثرات محل قطعی و نوع باراعم ازموتوری یا امپدانسی و همچنین اثرمقداربارظرفیت ترانسفورماتور اتصال ترانسفورماتور اتصال بارنقاط موثرزمین نشده بررسی شده و نتایج حاصله ارائه شده است همچنین نحوه تغییرات توان سه فازبارترانسفورماتورو خطوط هنگام وقوع قطع یک فازو اثرات نوع و مقداربارو … براین تغییرات مطالعه و بررسی انجام گرفته است لذا دراین شبیه سازی یک شبکه نمونه شامل یک منبع ولتاژسه فازایده آل یک خط انتقال ۲۰kv که درسرخط مذکوریک کلید بکاررفته است ویک ترانسفورماتور با نسبت تبدیل ۴۰۰v / 20kv درانتهای خط وجود دارد استفاده شده است .