سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
محسن اروجلو – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ابوالقاسم اسماعیلی – استادیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدکاظم خالصی – استادیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
شیما مسعودی اصیل – دانشجوی دکترای شیلات، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
جنس آرتمیا (رده سختپوستان) دارای دو گونه جنسی و بکرزا میباشد که از لحاظ ریختی بسیار شبیه به هم هستند با این حال گونه های مختلف آن از طریق ریختی و مولکولی شناسایی میشوند. اندازه سیست آرتمیا اهمیت بالایی از نظر آبزیپروری دارد، لذا شناخت شرایط محیطی موثر بر تولید سیست حائز اهمیت میباشد. در این تحقیق اثر نور به عنوان یک فاکتور محیطی بر اندازه سیستهای تولیدی در سه سطح شدت نور (۳۰۰۰، ۱۵۰۰۰، ۵۰۰۰۰ لوکس) و دو سطح فتوپریود (۱۶:۸ و ۸:۱۶) بررسی شد. تیمار شدت نور ۳۰۰۰ لوکس بزرگترین و تیمار ۵۰۰۰۰ لوکس کوچکترین سیست را تولید کردند با این اختلاف معنیداری بین تیمار ۱۵۰۰۰ و ۵۰۰۰۰ دیده نشد. با توجه به نتایج، برای تولید سیست با اندازه کوچکتر میتوان از نور با شدت بالا در کارگاههای پرورش آرتمیا استفاده کرد.