سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سیده طیبه هاشمی – کارشناس ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان- ایران
ابراهیم گنجی مقدم – بخش تحقیقات باغبانی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد- ایران
احمد اصغرزاده – گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان- ایران.

چکیده:
در سال های اخیر استفاده از توت آمریکایی (Maclura pomifera) در پارک ها و جنگل کاری ها به دلایلی از جمله سریع الرشد بودن، مقاومت به خشکی، گرما، شوری، آلودگی هوای شهری و جلوگیری از فرسایش خاک رو به افزایش است. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر غلظت های مختلف اسید ایندول بوتیریک، اسید نفتالین استیک و نوع بستر کشت بر درصد ریشه زایی قلمه های خشبی توت آمر یکایی با استفاده از آزمایش فاکتوریل دو فاکتوره در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار و هر تکرار شامل ۱۲ قلمه انجام شد. نتایج نشان داد که بین تیمارها تفاوت معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. مقایسه میانگین ها نشان داد که بستر کشت پرلیت واسید ایندول بوتیری ک در غلظت ۴۰۰۰ میلی گرم در لیتر با ۹۶/۶ درصد ریشه زایی بهترین تیمار بود. بیشترین تعداد ریشه در ترکیب تیماری اسید ایندول بوتیریک در غلظت ۶۰۰۰ میلی گرم در لیتر + بستر پرلیت و بلندترین میانگین طول ریشه در بستر مخلوط پرلیت + کوکوپیت (به نسبت حجمی مساوی) و تیما ر ترکیبی از دو تنظیم کننده( ۲۵۰۰ میلی گرم در لیتر اسید ایندول بوتیریک + ۲۵۰۰ میلی گرم در لیتراسید نفتالین استیک) حاصل شد . در مجموع بهترین تیمار برای ریشه دار کردن قلمه های خشبی توت آمریکایی ، اسید ایندول بوتیریک در غلظت ۴۰۰۰ میلی گرم در لیتر و بستر پرلیت پیشنهاد شد.