مقاله اثرات همزمان استرس نوري و صوتي پيش از تولد بر ميزان وزن تولد نوزادان رت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۳۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: اثرات همزمان استرس نوري و صوتي پيش از تولد بر ميزان وزن تولد نوزادان رت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس پيش از تولد
مقاله وزن بدن
مقاله آدرنوکورتيکوتروپين
مقاله غده آدرنال
مقاله استرس نوري
مقاله استرس صوتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرنژاد زينب
جناب آقای / سرکار خانم: حقير حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سازگارنيا آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: متجدد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استرس هاي اوليه زندگي (از جمله استرس ها در طي تکامل جنيني) منجر به پيدايش بيماري ها و اختلالات رواني در دوران بعد از تولد مي گردند. هدف از اين مطالعه، بررسي اثرات هم زمان استرس نوري و صوتي پيش از تولد بر ميزان وزن تولد نوزادان موش آزمايشگاهي (رت) است.
روش كار: در اين مطالعه مورد شاهدي، رت هاي آزمايشگاهيِ ماده باردار، در دو گروه تحت استرس و کنترل قرار داده شدند. موش هاي باردار گروه تحت استرس از روز ۱۵ بارداري تا زمان زايمان، هر روز سه بار و به مدت ۴۵ دقيقه تحت استرس صوتي و نوري قرار گرفتند. در زاده هاي کنترل و تحت استرس بعد از تولد، وزن بدن اندازه گيري شد. به منظور بررسي ميزان فعاليت محور هيپوتالاموس- هيپوفيز- آدرنال (HPA) در مادران، بعد از تولد فرزندان غدد آدرنال خارج گرديده و براي آن ها اندازه گيري نمونه خون جهت بررسي سطح هورمون آدرنوکورتيکوتروپين گرفته شد. تجزيه و تحليل داده ها با آزمون هاي آماري t انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان دادکه اختلاف وزن بدن در زمان تولد بين نوزادان رت هاي گروه تحت استرس و کنترل داراي تفاوت معني داري است(p<0.05) . بر اساس مطالعه حاضر، وزن نوزادان در زمان تولد در گروه تحت استرس در مقايسه با گروه کنترل کم تر بوده و اعمال استرس، منجر به افزايش فعاليت محور هيپوتالاموس- هيپوفيز- آدرنال در مادران تحت استرس مي گردد. هم چنين استرس موجب افزايش ميزان هورمون آدرنوکورتيکوتروپين و نيز افزايش وزن غده آدرنال در مقايسه با رت هاي گروه کنترل گرديد.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که استرس هاي صوتي و نوري در دوران بارداري نه تنها با اختلال در سيستم نوروآندوکرين مادر همراه است بلکه کاهش وزن نوزادان را نيز در بدو تولد به دنبال دارد.