مقاله اثرات هيستوپاتولوژيك عصاره الکلي گل گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) بر بافت مغز، كبد و كليه در نوزاد موش سوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۳۸ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: اثرات هيستوپاتولوژيك عصاره الکلي گل گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) بر بافت مغز، كبد و كليه در نوزاد موش سوري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارامترهاي هماتولوژيك
مقاله عصاره گلرنگ
مقاله هيستوپاتولو‍ژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نامجو عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي جونقاني عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: گل هاي گياه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) جهت تهيه رنگ و طعم در صنايع غذايي مورد استفاده قرار مي گيرند، ولي عوارض آن در دوران شيردهي بر نوزاد مشخص نشده است. اين مطالعه به منظور بررسي اثرات احتمالي مصرف اين گياه در دوران شيردهي بر روي بافت هاي مغز، كبد و كليه نوزادان موش سوري انجام شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي ۳۲ سر موش ماده آبستن، از نژاد سوري بطور تصادفي به ۴ گروه ۸ تايي تقسيم شدند. پس از زايمان به گروه ۱ (گروه شاهد)، سرم فيزيولو‍ژي و به گروه هاي ۲ تا ۴ عصاره متانولي گلرنگ به طور روزانه و به مدت ۲۵ روز (تا پايان دوره شيردهي) به ترتيب با دوزهاي ۱۰، ۲۰ و ۴۰ ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن و به صورت داخل صفاقي تزريق شد. مقادير پارامترهاي هماتولو‍ژيك نوزادان در پايان دوره آزمايش مورد سنجش قرار گرفت. نمونه هاي بافتي كبد، كليه و مغز نوزادان نر پس از رنگ آميزي با هماتوكسيلين و ائوزين از نظر آسيب شناسي مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها پس از اطمينان از نرمال بودن به کمک آزمون هاي آماري ANOVA و شفه تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: عصاره گلرنگ اختلاف معني داري در تعداد گلبول هاي سفيد، قرمز، هموگلوبين و هماتوكريت گروه هاي تيمار با گروه شاهد نشان نداد. در آسيب شناسي بافتي برخلاف گروه کنترل در كليه ها، كبد و مغز موش هاي نوزاد تيمار شده با عصاره آسيب هاي ملايم تا شديدي مشاهده شد.
نتيجه گيري: نتايج بررسي حاضر نشان داد كه مصرف عصاره گل گلرنگ در مادران شيرده، براي نوزادان سمي بوده و باعث ايجاد آسيب هايي در بافت هاي كبد، كليه و همچنين مغز مي شود. لذا بهتر است از مصرف آن در دوره شيردهي خودداري گردد.