مقاله اثرات وابسته به دوز ملاتونين بر ظرفيت بلوغ آزمايشگاهي تخمک، لقاح آزمايشگاهي و تکوين بلاستوسيست در موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۶۷ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: اثرات وابسته به دوز ملاتونين بر ظرفيت بلوغ آزمايشگاهي تخمک، لقاح آزمايشگاهي و تکوين بلاستوسيست در موش
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ملاتونين
مقاله بلوغ آزمايشگاهي
مقاله لقاح آزمايشگاهي
مقاله بلاستوسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهادري محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني مينا
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري نوحداني زکيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: با توجه به اين که ملاتونين به عنوان پاک کننده قوي راديکال هاي آزاد شناخته شده است، اين امکان وجود دارد که ميزان بلوغ آزمايشگاهي تخمک و کيفيت جنين را نيز بهبود بخشد. اين مطالعه به منظور بررسي اثر ملاتونين بر بلوغ و لقاح تخمک ها و ميزان کليواژ و تکوين بلاستوسيت هاي موش در شرايط آزمايشگاهي طراحي شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه تجربي در مرکز تحقيقات سلولي ملکولي دانشگاه علوم پزشکي گيلان در سال ۱۳۸۹ انجام شد. مجموعه تخمک کومولوس (COCs) و وزيکول زاينده (GV) از تخمدان موش هاي ماده جمع آوري شد.
تخمک ها به مدت ۱۸ ساعت در محيط بلوغ تامين شده با دوزهاي مختلف ملاتونين (۱۰۰،۱۰،۱ ميکرومولار و ۱۰۰، ۱۰ نانومولار) و گروه کنترل، کشت داده شدند و ميزان بلوغ آنها مورد ارزيابي قرار گرفت. همچنين جنين هاي دو پيش هسته اي حاصل از لقاح آزمايشگاهي در محيط T6 تامين شده با دوزهاي مختلف ملاتونين کشت داده شدند و ميزان تکوين جنين ها تا مرحله بلاستوسيست با استفاده از ميکروسکوپ معکوس مورد بررسي قرار گرفت. نتايج با استفاده از آزمون مجذور کاي به کمک نرم افزار SPSS 13 تحليل شد.
يافته ها: غلظت هاي ۱، ۱۰ و ۱۰۰ ميکرومولار ملاتونين اثرات مثبتي بر ميزان بلوغ و لقاح آزمايشگاهي تخمک ها در مقايسه با گروه کنترل نشان داد (P<0.01). همچنين ميزان کليواژ و تکوين بلاستوسيست در گروه هاي تيمار شده با دوز نانومولار (۱۰۰ و ۱۰) افزايش يافت (P<0.01).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد ملاتونين به عنوان پاک کننده قوي نمونه هاي فعال اکسيژن، تاثير مثبتي در بهبود بلوغ، لقاح و تکوين آزمايشگاهي تخمک ها و جنين هاي موش دارد.