مقاله اثرات وابسته به سرعت آنتي آريتمي چرخشي گره دهليزي بطني سيمواستاتين در مدل گره دهليزي بطني ايزوله خرگوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۷۸ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: اثرات وابسته به سرعت آنتي آريتمي چرخشي گره دهليزي بطني سيمواستاتين در مدل گره دهليزي بطني ايزوله خرگوش
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گره دهليزي بطني
مقاله سيمواستاتين
مقاله آريتمي فوق بطني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوري وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: امين الشريعه نجفي سروش
جناب آقای / سرکار خانم: عليزاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پورابوك منا
جناب آقای / سرکار خانم: نايب پور سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: چنگيزي شيما
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي عارف
جناب آقای / سرکار خانم: بداغ آبادي فخري
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده علي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مطالعات گذشته بيانگر اثرات مستقيم و غيرمستقيم استاتين ها در تاثير بر روي آريتمي هاي فوق بطني و بطني بوده است. هدف مطالعه حاضر تعيين تاثير سيمواستاتين در خواص وابسته به سرعت گره و مشخص نمودن اثرات سيمواستاتين در ارتباط با ديگر خواص پايه هدايتي و تحريک ناپذيري گرهي بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه از مدل گره دهليزي بطني جدا شده پرفيوز ۸ خرگوش استفاده شد. تحريک ناپذيري گرهي (موثر و کارکردي) و پروتکل هاي وابسته به سرعت (ريکاوري و خستگي، تسهيل) جهت ارزيابي خواص الکتروفيزيولوژيک گره دهليزي بطني استفاده شدند. پروتکل هاي تحريکي در طي فاز کنترل و همچنين در حضور غلظت هاي مختلف سيمواستاتين به کاربرده شدند.
يافته ها: سيمواستاتين در غلظت هاي ۰٫۵ تا ۱۰ ميکرومولار در ليتر دوره تحريک ناپذيري کارکردي و موثر گره را به صورت معني داري طولاني کرد و سبب افزايش زمان ونکباخ گرديد. آستانه آريتمي توسط سيمواستاتين در غلظت هاي بالا (۳ و ۱۰ ميکرو مولار) افزايش پيدا کرد. غلظت هاي مختلف سيمواستاتين سبب افزايش خستگي شد که تنها در غلظت ۳۰ ميکرو مولار معني دار بود.
استنتاج: سيمواستاتين ازطريق افزايش آستانه آريتمي و طولاني شدن دوره تحريک ناپذيري کارکردي و موثر پتانسيل اثرات ضد آريتمي هاي چرخشي گرهاي را دارد.