سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسین وظیفه دوست – استادیار-عضوهیئت عملی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ندا زرین نگار – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحدن

چکیده:

بی شک توسعه صادرات براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی فرهنگی واجتماعی موتورمحرکه رشداقتصادی وتوسعه پایدارکشورمان می باشد اثربرنامه های توسعه صادرات برعملکرد صادرات شرکت درادبیات صادرات توجه کمی شده است این تحقیق سعی دارد تا اثرمستقیم وغیرمستقیم برنامه های توسعه صادرات دولت رابرعملکرد صادرات شرکت دریک مدل جامع بررسی کند اثرات غیر مستقیم برنامه های توسعه صادرات برعملکرد صادرات شرکت توسط یک سری ازمتغیرهای سازمانی ومدیریتی برای آزمون تجربی مفهوم سازی شده است .