سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نجمه بلالی دهکردی – گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور شیراز، شیراز
محسن حاتمی – دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، صفاییه، یزد

چکیده:

در این مقاله برخورد سالیتونهای برداری در تارهای اپتیکی غیر خطی را بررسی می کنیم و ساختارچند-نمایه معادلات جفت شدهی غیر خطی شرودینگر را با استفاده از اصل تغییر پذیری به دست می آوردیم. سپس، با گسترش معادله ی حاکم بر برخورد سالیتونهای برداری ، اثرات پاشندگی مرتبهی چها ر را در نظر می گیریم . نشان می دهیم شبیه سازی برخورد سالیتونهای برداری در این محیط منجر به تولید افروزه پایدار می شود