سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه نبی پور –
بهاره غفورنیا –
محمدعلی شاهزمانیان –

چکیده:

مدل دو شاره ای را برای به دست اوردن بیناب انرژی قسمت ناچگاله ی اتم های خیلی سرد به دام افتاده در حضور پتانسیل دو قطبی–دوقطبی وپتانسیل تماسی بین انها به کارمی بریم. ازرهیافت تقریب میدان میانگین هارتری فوک برای این تغییر انرژی استفاده می کنیم. در حضور پتانسیل دو قطبی – دوقطبی بلند برد تغییر بیناب انرژی ناچگاله به هندسه دام هم بستگی پیدا میکند در حالیکه در مورد پتانسیل تماسی هندسه دام نقشی ندارد.