مقاله اثرات پرتوتابي UV-C و كلريد كلسيم بر كيفيت و عمر انباري ميوه هلو رقم زعفراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۵۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: اثرات پرتوتابي UV-C و كلريد كلسيم بر كيفيت و عمر انباري ميوه هلو رقم زعفراني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هلو
مقاله پرتوتابي ماوراء بنفش
مقاله كلريد كلسيم
مقاله عمر انباري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمزه زاد خليل
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي ولي
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري لطفعلي
جناب آقای / سرکار خانم: همتي سياوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه براي افزايش عمر انباري و كيفيت ميوه هلو رقم زعفراني، ميوه ها با اشعه ماوراء بنفش (UV-C) با شدت ۱٫۴۳۵×۱۰ Wcm-2 با سه زمان مختلف صفر (شاهد)، ۵ و ۱۵ دقيقه و همچنين غوطه وري در محلول كلريد كلسيم با دو غلظت صفر (شاهد) و ۳ درصد تيمار شدند. اين آزمايش به صورت آزمايش فاكتوريل با طرح پايه كاملا تصادفي با ۴ تكرار بود. ميوه هاي هلو پس از برداشت و پس از اعمال تيمارهاي مورد نظر ۴۵ روز در سردخانه در  دماي ۰oC و رطوبت نسبي ۹۰±۵ درصد نگهداري شدند. صفات مورد بررسي در اين آزمايش عبارت بودند از: سفتي بافت ميوه، درصد مواد جامد محلول كل، اسيديته قابل تيتراسيون، نسبت TSS/TA،pH  آب ميوه، درصد كاهش وزن، درصد پوسيدگي و ميزان اسيد آسكوربيك. نتايج تجزيه واريانس داده ها نشان داد كه پرتوتابي با اشعه UV-C و غوطه وري در كلريد كلسيم قابليت انباري ميوه ها را افزايش و كيفيت ميوه ها را در پايان دوره نگهداري بهبود دادند. پرتوتابي فاكتورهايي مانند pH،TSS/TA  و پوسيدگي را كاهش و اسيديته قابل تيتراسيون، سفتي ميوه و اسيد آسكوربيك را افزايش داد. غوطه وري در كلريد كلسيم سفتي ميوه و اسيديته قابل تيتراسيون را افزايش و درصد كاهش وزن، درصد پوسيدگي و TSS/TA را كاهش داد.