مقاله اثرات ژنوتوکسيک امواج تلفن هاي همراه در القاي آسيب هاي کروموزومي جنين موش کوچک آزمايشگاهي نژاد Balb/C که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۲۹۵ تا ۳۰۴ منتشر شده است.
نام: اثرات ژنوتوکسيک امواج تلفن هاي همراه در القاي آسيب هاي کروموزومي جنين موش کوچک آزمايشگاهي نژاد Balb/C
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تلفن همراه
مقاله ميکرونوکلئوس
مقاله خون محيطي
مقاله مغز استخوان
مقاله موش کوچک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهارآرا جواد
جناب آقای / سرکار خانم: حداد فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت زاده سيدمحمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اميراحمدي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: استفاده از دستگاه هاي مولد مايکروويو، به خصوص تلفن هاي همراه، توجه بسياري از پژوهشگران را به اثرات احتمالي اين امواج بر سلامت انسان جلب کرده است. در مطالعه حاضر اثر امواج ساطع شده از تلفن هاي همراه در ايجاد آسيب هاي ژنتيکي در جنين هاي موش کوچک آزمايشگاهي و موش هاي ماده باردار بررسي شده است.
روش ها: دراين پژوهش تجربي آزمايشگاهي، از موش نژاد Balb/C استفاده گرديد. موش هاي حامله از روز ۱۴ بارداري به مدت ۴ روز هر روز ۶ ساعت (از ساعت ۱۵-۹) تحت تاثير امواج ساطع شده از تلفن هاي همراه قرارگرفتند. جنين هاي ۱۸٫۵ روزه، از نظر ريخت شناسي، وزن و طول فرق سري – نشيمنگاهي بررسي شدند. براي بررسي آسيب هاي ژنتيکي احتمالي از قلب آن ها خون گيري و اسمير تهيه شد. بافت طحال براي مطالعات بافت شناسي آماده شد. از خون محيطي و مغز استخوان موش هاي ماده باردار، اسمير تهيه و به روش ماي – گرانوالد و گيمسا رنگ آميزي شد. داده هاي کمي حاصل توسط آزمون هاي آماري t و ANOVA تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: وزن جنين هاي تجربي کاهش نشان داد (p=0.04) ولي طول فرق سري – نشيمنگاهي آن ها تغييري نداشت. در طحال، افزايش مگاکاريوسيت ها (p=0.002) و گلبول هاي قرمز (p<0.05) مشاهده شد در حالي که تعداد لنفوسيت ها تفاوتي نشان نداد. تعداد ميکرونوکلئوس ها نيز در اريتروسيت هاي خون محيطي جنين هاي تجربي و موش هاي ماده باردار تغييري نشان نداد. در حالي که تعداد ميکرونوکلئوس ها در اريتروسيت هاي پلي کروماتيک مغز استخوان موش هاي ماده حامله افزايش نشان داد (P<0.001).
نتيجه گيري: امواج ساطع شده از تلفن همراه داراي اثرات ژئونوتوکسيک بوده و باعث افزايش تعداد ميکرونوکلئوس ها در اريتروسيت هاي پلي کروماتيک مغز استخوان موش هاي ماده باردار مي شود.