سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید محمودی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثرات کاربرد بلند مدت کودهای نیتروژنه در زراعت گندم دیم، در خاک های رده اینسپتی سول (Inceptisol) ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه واقع در جنوب استان آذربایجان شرقی به مدت ٥ سال زراعی (۸۲-۷۶) اجرا گردید.آزمایش با دو فاکتور A- کاربرد پاییزه منابع مختلف کود نیتروژنه با سه سطح اوره ، نیترات آمونیوم ، اوره پوشش دار و B- فاکتورکاربرد بهاره منابع مختلف کود نیتروژنه با سه سطح اوره ، نیترات آمونیوم و اوره پوشش دار ، براساس طرح بلوک های کامل تصادفی بصورت فاکتوریل در ٤ تکرار به اجرا در آمد. تیمار صفر (بدون کاربرد کودنیتروژنه) نیز در هر یک از تکرارها در نظر گرفته شد. شاخص های رشد گندم تعیین شد ه و نمونه های گیاهی جهت تجزیه شیمیایی و تعیین درصد نیتروژن، فسفرگیاه و درصد پر وتئین دانه تهیه شد . نمونه های خاک نیزجهت تجزیه شیمیایی و تعیین عناصر پرمصرف، ریز مغذی و بافت خاک از کرت های آماری برداشت گردید. نتایج آزمایش نشان داد که فاکتور B اثر بسیار معنی داری روی عملکرد دانه دارد(۰٫۰۱>p) .در این فا کتور بهترین سطح ، کاربرد کود نیترات آمونیوم با ۱۰% افزایش عملکرد نسبت به سطوح دیگر بود . فا کتور A اثر معنی دار روی عملکرد دانه نشان داد (۰/۰۵>p) . بهترین سطح این فا کتور کاربرد کود اوره پوشش دار با ٩% افزایش عمل کرد در مقایسه با سطوح دیگر بود . تیمار کاربرد پاییزه کود اوره پوشش دار و کاربرد بهاره کود نیترات آمونیوم با متوسط عملکرد دانه ١٢٠٥ کیلوگرم در هکتار مناسب ترین تیمار شناخته شد. ارزیابی کلی و تلفیق نتایج تجزیه شیمیایی خا ک، دانه گندم ، ماده خشک گیاهی و برخی شاخص های رشدگیاه نشان داد که تیمارکاربرد پاییزه کود اوره پوشش دار و کاربرد بهاره کود او ره اثرات مثبت روی خصوصیات شیمیایی خاک، عملکرد و خواص کیفی دانه، ماده خشک گیاهی و شاخص های رشد گیاه بجای نهاده و مناسب تر ین تیمار تشخیص داده شد . تیمارکاربرد پاییزه کود اوره پوشش دار در مقایسه با سایر سطوح روی افزایش کربن آلی خا ک و افزایش قابلیت استفادهازفسفر بیشترین اثر را داشت . این کود روی نیترو ژن و پروتئین دانه و روی غلظت فسفر ، نیتروژن، آهن ومنگنز ماده خش ک گیاهی بیشترین تاثیر را داشت . کود اوره پوشش دار روی اغلب شاخص های رشد گندم اثر مثبت وحد اکثر بجای نهاد . کاربرد نیترات آمونیوم در بهار اثرات مثبتی در خصوص یات شیمیایی خا ک داشت . کاربرد نیترات آمونیوم در بهار در خواص کیفی دانه (آهن، منگنز و روی) و در اغلب شاخص های رشد گیاه تاثیر مثبت داشت . نهایتًا این آزمایش نشان داد در صورت مصرف اصولی ، اثرات منفی مصرف کودهای نیتروژنه به خصوص درشرایط خشکسالی منتفی یا به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.